SNS bank gedagvaard. Klant wil rente over geld uit niets terug...

SNS bank gedagvaard. Klant wil rente over geld uit niets terug…

Afgelopen zondag had ik een afspraak met Paul van de Waarsenburg, advocaat bij van Vliet Advocaten in Nijmegen. Paul heeft namens een nog niet te noemen client als eiser, de SNS-Bank gedagvaard. De dagvaarding bestaat uit de eis om een groot deel van de door eiser betaalde variabele hypotheek rentevergoeding over geld dat door de SNS uit het niets is geschapen terug te storten op de bankrekening van de eiser en/of zijn hypotheekschuld met een groot deel van de door eiser betaalde hypotheekrente te verminderen. Kortom, hij wil het geld dat hij in de vorm van rente heeft betaald terug…

Waarom die eis? Paul’s cliënt als eiser is van mening dat de SNS bank al jarenlang ten onrechte deze rentevergoeding van hem verlangt en opeist. De geldschepping van SNS; het intikken van het hypotheek leenbedrag in de computer, kan en mag toch niet tot gevolg hebben dat de klant na 30 jaar (360 maandtermijnen) meer aan rente heeft betaald dan het bedrag dat hij heeft geleend? Bovendien brengt SNS Paul’s cliënt al jarenlang een stijgende variabele hypotheekrente in rekening terwijl de variabele marktrente (Euribor rente) de afgelopen jaren sterk is gedaald, tot bijna 0%! het lijkt wel een woekerpolisconstructie!

Aldus neemt Paul van de Waarsenburg op de korrel, de door SNS bedongen en opgeëiste rentevergoeding in ruil voor een wel heel simpele handeling als geldcreatie uit het niets. Dat laatste klemt des te meer, daar een private bank als SNS geen eigen vermogen uitleent, noch het geld van haar spaarders. Dat geld dient alleen als een zeer gering en tekortschietend onderpand en zwak excuus van SNS voor rentestipulatie op basis van haar geldcreatie uit het niets.

Daarnaast gaat Paul’s dagvaarding over het verschijnsel hypotheeksecuritisatie. Hypotheeksecuritisatie is het door private banken, waaronder SNS in pakketten verkopen aan derden van met hun cliënten afgesloten hypotheken (zogenaamde special purpose vehicles; spv’s), die deze financieel vergiftigde rotzooi op de markt brengen om deze te verkopen aan investeerders en speculanten. Paul van de Waarsenburg stelt voorts dat zijn cliënt als eiser geen toestemming aan SNS heeft gegeven voor de securitisatie, dat hij helemaal niets wist van deze praktijk, waarbij hij minstens een deel van de winst van SNS opeist, welke winst voortvloeit uit de verkoop van zijn hypotheek, welke hypotheek onlosmakelijk is verbonden met het door hem in stand te houden eigendom (zijn woning).

Geldschepping door commerciële banken

Geldschepping door commerciële banken

Namens zijn cliënt als eiser, is Paul een van de weinigen die het aandurft de banken aan te spreken op hun structureel onacceptabele gedrag. Pers en politiek lijken zich wat dat betreft nog veel te veel van de domme te houden, alsof zij aan banden zijn gelegd, ook zodra het gaat over de simpele vraag over waar banken precies mee bezig zijn. Mogen banken geld uit het niets maken en zo ja, wat is de legitimiteit van het vragen van rente over dat geld uit het niets? Mogen banken daarnaast die hypotheken verkopen waarmee alsnog winst wordt gemaakt, zonder de toestemming van de hypotheekhouder, die nota bene de eigenaar is van het huis waarop die hypotheek is gebaseerd en als eigenaar recht zou moeten op de voordelen (vruchten) die daaruit voortvloeien.

ShanTVision Webdesign - Marketing - SEO - Photoshop en fotografie - video

Deze door Paul, namens zijn cliënt aangespannen zaak is van groot belang voor mensen met leningen, schulden en hypotheken. zo heben rentewinst beluste banken zoveel hypothecaire leningen (geld uit het niets) verstrekt dat er een enorme huizenbubbel heeft kunnen ontstaan (en heeft kunnen knappen).

Mensen zullen zich afvragen waarom rente afschaffen, je wordt toch beter van rente? Misschien wel, maar dan wel als je eigen geld hebt en geen schulden. veel mensen hebben leningen (schulden) al dan niet in combinatie met een hypotheek. met kunstmatig gecreëerde inflatie is rente een oplossing voor de verminderde koopkracht, maar als je jouw huiswerk – een rekensom – goed maakt (€ x,-  + rente – inflatie) kom je bedrogen uit; schuld en rente hebben onze economie en maatschappij voor een groot deel kapot gemaakt. Als je bedenkt dat rentekosten worden doorberekend in de prijs van elk product en dat gemiddeld 45% van de prijs van elk product bestaat uit rentekosten, moet het je toch gaan dagen hoe we worden gebruikt.

Er zijn vele argumenten tegen het fenomeen rente. De vraag waar die rente mee betaald moet worden is tijdelijk en voor de zoveelste keer zogenaamd opgelost met het historisch bewezen lapmiddel van geldschepping. In het hierna vermelde abstracte voorbeeld kun je dit zien. Als €100,- al het geld binnen de EU is en wordt uitgeleend tegen 5% rente, waar komt die € 5,- dan vandaan als €100 + € 5,- moet worden terug betaald. Schuld? Ja, nu zitten velen in de schulden en geraken daar niet meer uit. Dit omdat geld in omloop wordt gebracht door middel van schuld en banken willen met deze destructieve handelswijze maar wat graag doorgaan, want rente over schuld – hoe meer, hoe beter – is hun winst. Met deze RONDUIT EENZIJDIGE EN VERACHTELIJKE  bankpraktijk moet het voor eens en voor altijd afgelopen zijn, of om met Albert Einstein te spreken: “Insanity: doing the same thing over and over again, expecting different results”.

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel?
ShanTVision Webdesign – SEO – Video

Hieronder de brief van Paul van de Waarsenburg…

 

Nijmegen, 9 maart 2015

Beste Tilasmi Frigge,

Hiermee kom ik terug op onze vanmiddag gevoerde prettige gesprekken.

Zoals afgesproken doe ik jou bij deze toekomen, de geanonimiseerde voor publicatie geschikte dagvaarding, plus een zevental daarbij behorende producties (bijlage). Naar de inhoud daarvan mag ik je kortheidshalve wel verwijzen.

Deze stukken vormen de inleiding van de gerechtelijke procedure die mijn cliënt begin dit jaar heeft aangespannen tegen SNS Bank N.V. (SNS). Namens SNS is om uitstel (tot 15-04-2015) voor antwoord op de dagvaarding gevraagd, welk uitstel SNS met frisse tegenzin is gegund.

In vorenbedoelde procedure draait het om het gegeven dat SNS – een private bank/commerciële bank – mijn cliënt in 2004 een aflossingsvrij krediet (geldlening) van € 156.000,- heeft verstrekt. Dit in ruil voor betaling (door mijn cliënt) van een effectieve kwartaalvariabele rente van aanvankelijk (in 2004) 3,75% op jaarbasis. Het destijds aan mijn cliënt beschikbaar gestelde bedrag van € 156.000,-, heeft cliënt aangewend voor de koop van een eengezinswoning, welke woning is bezwaard met een recht van hypotheek ten gunste van SNS.

Aldus heeft SNS aan mijn cliënt een bedrag van € 156.000,- ter beschikking gesteld opdat hij een woning kon aanschaffen. Op zichzelf beschouwd lijkt daar weinig mis mee te zijn. Waar mijn cliënt wel hard over valt is dat hij er achter is gekomen dat SNS helemaal geen beschikking had over die € 156.000,-. In plaats daarvan heeft SNS dat bedrag, nota bene bij de gratie van de verschijning van mijn cliënt als hypotheekkredietaanvrager, uit het niets gecreëerd. Dat deed SNS door middel van het aanslaan van dat bedrag in een computer. SNS heeft mijn cliënt niet van tevoren van deze werkwijze op de hoogte gebracht.

Geld komt in omloop door schuld

Geld komt in omloop door schuld

Mijn cliënt dacht tot voor kort dat SNS destijds dat geld voor hem letterlijk op de plank had liggen.Maar nee, zo was het niet. In plaats daarvan klaarde SNS voor mijn cliënt het hiervoor vermelde klusje van zo goed als niets. Daarbij zal SNS wel hebben ingecalculeerd dat mijn cliënt in staat is om die € 156.000,- PLUS rente – veel meer dan die € 156.000,-! – terug te betalen. Bedenk daarbij dat SNS zelf de facto niets (€ 0,-) had toen mijn cliënt voor een lening bij haar aanklopte.

In dit geval is mijn cliënt de door de uitbaters van SNS te exploiteren, vooralsnog de zoveelste niet te slachten kip met de gouden eieren die EN die € 156.000,- EN de rente daarover met zijn “luctor et emergo” in het laadje van SNS moet zien te brengen. Dit terwijl de SNS helemaal niets had, doch slechts een bedrag van € 156.000,- aansloeg in een computer en vervolgens “laidback” in de wachtstand schoot, in de veronderstelling dat mijn cliënt voor haar, na haar simpele klusje van geldcreatie uit het niets, 30 jaar lang “aan de ploeg gaat” om die € 156.000,- EN de dat bedrag overstijgende rente voor SNS binnen te brengen; volgende sukkel alstublieft! Een en ander betekent ook dat mijn cliënt ook im- of expliciet tegen anderen ten strijde zal moeten trekken in de sociaal-maatschappelijke en economische arena, waarin private banken de touwtjes veel te stevig in handen hebben.

Brief aan de bank

Brief aan de bank

Mijn cliënt moet én die € 156.000,- én nog meer rente dan dat bedrag, namelijk naar schatting een kleine € 200.000,- (over 30 jaar), terug zien te brengen naar SNS, die – nogmaals – slechts € 156.000,- in een computer hoefde aan te slaan. Ziek of werkloos worden is voor mijn cliënt geen optie, dan vreet de betrekkelijk lui achterover leunende SNS hem op, pikt – uiteindelijk – zijn huis in en blijft mijn cliënt mogelijk ook nog eens achter met een restschuld van hier tot Tokio, waarmee hij het maar moet zien te rooien, net als zo vele Nederlanders die door hun hoeven zijn gezakt en de facto zijn afgeschreven en als oud vuil aan de kant zijn gezet. Misschien ken je de uitdrukking: een kale kip kan je niet plukken, maar wel slachten, zo ook in dit verband. Tja, sorry hoor, voor wie het niet redt of trekt in de door private banken gesponsorde en gecultiveerde ratrace, schnell!, abführen!, volgende sukkel, wat een verschrikking, maar op die manier moet het – helaas – volgens private banken wel gaan, bewezen immoreel en gewetenloos als zij zijn.

Meer concreet: dat SNS op voormelde wijze een lening – krediet – uit het niets voor mijn cliënt heeft gecreëerd is één, maar dat SNS van hem daarvoor al meer dan 10 jaar (2004-2015) een substantiële – veel te hoge – rentevergoeding verlangt, is mijn cliënt volledig in het verkeerde keelgat geschoten. De door mijn cliënt te betalen kwartaalvariabele rente loopt al heel lang totaal uit de pas met de door SNS te betalen Euribor rente die inmiddels al jaren tegen de 0% aanschurkt. Mijn cliënt kan geen begrip opbrengen voor het feit dat hij nu rond de 4% kwartaalvariabele rente aan SNS moet betalen, terwijl de door SNS te betalen Euribor rente op bijna 0% staat. Bovendien heeft SNS mijn cliënt ook nimmer aangegeven welke concrete maatstaf zij hanteert als het aankomt op hoogte van de door hem te betalen kwartaalvariabele rente. Weliswaar wordt in artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) gewag gemaakt van “gebruikelijk jaarlijks kostenpercentage” als synoniem voor door een private bank als SNS in rekening te brengen hypotheekrente, doch dat kan en mag geen maatstaf worden genoemd, aangezien een daarbij behorend concreet toetsingskader geheel en al ontbreekt. Cliënt ervaart een en ander als het rondlopen in een donkere kamer, waarin SNS hem af en toe een flinke schop geeft.

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel?
ShanTVision Webdesign – SEO – Video

Aldus heeft SNS mijn cliënt niet verteld waarom zij thans rond 4% kwartaalvariabele rente van hem verlangt, terwijl – zoals hiervoor gememoreerd – de voor SNS geldende en door SNS te betalen Euribor rente al geruime tijd rond de 0% ligt. Ook dit aspect wordt in de dagvaarding over de feitelijke en juridische boeg aan de orde gesteld. Inmiddels heeft mijn cliënt over de afgelopen 11 jaar een kleine € 70.000,- aan rentevergoeding betaald aan SNS. Zoals hiervoor geschreven hoefde SNS voor het verkrijgen van deze rentevergoeding weinig anders te doen dan het aanslaan van € 156.000,- in een computer. Daarmee zijn we tevens aanbeland bij het meest walgelijke verdienmodel dat private banken – zo wordt steeds meer mensen duidelijk – al sinds mensenheugenis hanteren over de ruggen van vele rente betalende leners die helaas werkelijk geloven dat deze banken iets bieden (uitlenen) waarvoor zij – die banken – zelf risico hebben gelopen of hard hebben moeten werken of waarvoor zijzelf kapitaal hebben moeten inbrengen en inzetten, zoals dat wel van anderen – mensen en (andere) bedrijven – wordt verwacht.

Kom bij mijn cliënt ook niet aan met onzin als: wij, private banken, moeten wel zoveel rente van u vragen vanwege de verhoogde kapitaalseisen, aangezien die eisen uitdrukkelijk te wijten zijn aan het onverantwoorde gedrag van diezelfde private banken (SNS!). Meer rente als beloning voor eigen onverantwoordelijk gedrag gaat wat ver, vind je ook niet?

Schuld en rente

Schuld en rente

Ook misselijk makend is het feit dat private banken (SNS!) gebleken helemaal geen risico lopen als zij in financieel opzicht hun hand overspelen, aangezien zij in het laatste geval worden gered. Saillant detail daarbij is dat die banken nota bene ook worden gered door hen – de belastingbetalers – van wie zij een rentevergoeding voor hun geld uit het niets verlangen. Inmiddels pochen vele van die door volk en vaderland geredde banken met hun nieuwe winsten, doch wat zij – wederom – deden en doen is slechts geld uit het niets creëren en de arbeid en kapitaal inbrengende leners daarvan uitbuiten; niets geleerd, niets veranderd, Animal Farm revisited! Daarbij lijken die banken in hun huidige, volstrekt misplaatste euforie en passant te vergeten welke gigantische, nog steeds bestaande ravage zij hebben aangericht bij mensen – onder anderen mensen met hun “onder water” staande huis – die hun schulden met rente niet meer kunnen afbetalen door bijvoorbeeld persoonlijke tegenspoed – ziekte, scheiding e.d. – of de (door onverantwoordelijke private banken veroorzaakte) huidige economische en financiële crisis, zoals diezelfde geredde banken destijds hun schulden met rente niet meer konden afbetalen. Kortom, wat private banken (en hen die zich achter die façade verschuilen) heden ten dage slechts “presteren”, is dansen op een graf waarin zijzelf hadden behoren te liggen; was dat laatste maar waar! Helaas zijn het nog steeds vele huishoudens die voor een belangrijk deel door toedoen van op winst beluste private banken – “geld uit het niets voor rente scheppende junkies” – onder de zoden worden geschoffeld, voor zover zij daar al niet onder liggen, aldus mijn cliënt.

Hoewel de beslist niet door mijn cliënt gehuldigde artikelen 1:1 en 2:11 van de Wet op het financiële toezicht (Wft) – kaasjes op het presenteerblaadje van de wetgever voor private banken – aangeven wat private banken (behoren te) zijn en (behoren te) doen, namelijk het scheppen van krediet op basis van een bankvergunning van De Nederlandsche Bank (DNB), houden deze banken zich, ondanks het bestaan van voormelde wetsartikelen, ook nog steeds “gewoon bezig” met het buitenwettelijk(!) securitiseren (verkopen) van hypotheken, waaronder – met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid – ook de hypotheek van mijn cliënt. Op die basis kunnen die banken nog meer geld uit het niets creëren in ruil voor nog meer rente. Ook deze bankpraktijk heeft niets van doen met het creëren van zaken of diensten van wezenlijke waarde, doch legt daar wel een enorm beslag op! Een groot deel van de burgerij leeft voortdurend in angst en ligt krom voor de winst (rente) van de uitbaters van private banken; die uitbaters hebben een gezicht en zijn niet alleen maar slachtoffer van “het systeem”, da’s kul! Wordt wakker: het is de uitbaters van de private banken slechts te doen om hun winst in de vorm van renteopbrengsten, na hen komt de zondvloed, waarbij zij erop vertrouwen dat zij voor de zoveelste keer worden gered en anders liggen zij dan wel “op het kerkhof” met hun “buikje vol” bonussen en provisies, zo gaan de zaken nu eenmaal als private banken niet de wacht wordt aangezegd.

Met dat laatste wil mijn cliënt ook gezegd hebben dat private banken onderdak bieden aan grote hordes verslaafden, wier verslaving zich laat omschrijven als: het bij herhaling geld (willen) maken en nog eens geld (willen) maken, met alle bijkomende slachtoffers en schandalen van dien. Mijn cliënt praat op dat punt beslist geen onzin, mede onder verwijzing naar naar uitzending Tegenlicht. Zoals ik je vertelde, heb ik er maar 5 minuten naar kunnen kijken omdat ik het gevoel kreeg dat er op geïnstitutionaliseerde wijze over mij heen werd gezeken en gescheten. Ook hiertegen bestaat geen betere remedie dan het recht op geldcreatie uit het niets afpakken van private banken die er – bewezen – gegarandeerd voor zorgen dat vele individuen en maatschappijen ten gronde worden gericht en op de laatste plaats zijzelf. Wat een stelletje arrogante en zelfingenomen kwallen zeg en dat heeft beslist niets te maken met een vermeend systeem waarvan zij zogenaamd het slachtoffer zijn. Wat een BS zeg, kappen met die onzin en de beestjes gewoon bij hun naam noemen, maar er is gemakkelijkere en probatere aanpak daartegen mogelijk – zie hieronder -, welke aanpak mede wordt gepropageerd door Burgerinitiatief Ons Geld

Volgens mijn cliënt is het de hoogste tijd dat opgestaan en opgetreden wordt tegen private banken als “safe havens” (vooralsnog) van geldzucht en -verslaving.

Als Google je niet kan vinden, wie wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

Ook politici moeten zich niet langer op kinderlijk eenvoudige wijze (willen) laten inpakken door de bankenlobby. Zij moeten ervoor zorgen dat bij wet het recht op geldcreatie uit het niets – want veel meer dan dat is het niet – wordt afgepakt van private banken vanwege de bewezen enorme schade die zij vanwege hun misbruik van dat recht veroorzaken en hebben veroorzaakt. De overheid heeft het recht van geldcreatie nog steeds verkwanseld en geoutsourced aan commerciële banken ten koste en ten laste van de samenleving, hetgeen professor Richard Werner ook in de smiezen heeft, getuige zijn kristalheldere betoog daarover; bron: Richard Werner: Debt Free & Interest Free Money.

Daarbij moet – nu komt het allerbelangrijkste punt van mijn cliënt – rente over dat uit het niets gecreëerde geld definitief tot het verleden horen, mede aangezien het feit dat die rente de perverse prikkel vormt van voormelde huizen van geldzucht en – verslaving: de private banken. Zolang die prikkel niet wordt weggenomen blijft het dweilen met de kraan open.

Ik hoop dat ik hiermee het punt van mijn cliënt heb gemaakt, waarmee ook jij en ik verder moeten kunnen, hoewel ik denk dat ik dit verhaal niet meer aan jou hoef te vertellen (eerder andersom ;-).

Hartelijke groet,
Paul van de Waarsenburg

 

Download de Dagvaarding SNS. Rente over geld uit het niets

Download de dagvaarding van de SNS over rente over geld uit het niets gemaakt deelII

 

Socrates - De Ommekeer

37 Comments

 1. Richard

  Als iedereen zijn geld van de banken afhaal is het zo afgelopen….

 2. Anoniem

  Het geheim van Oz > The Secret of Oz ( by Mr Bill Still )

 3. Mario

  De bank heeft volledig binnen de wet gehandeld. Ik geef deze zaak geen kans.

  • Christian Kok

   SNS bank heeft wel degelijk een 2-sporenbeleid gevolgd door de daadwerkelijke rente los te koppelen van de Euriborrente..en daarmee laten zien overal schijt aan te hebben, ik geen deze dagvaarding veel kans .
   Banken denken sowieso al boven de wet te staan, maar die tijd hebben ze wel gehad, want zij zijn de hoofdschuldigen van de algehele crisis die ons land nog steeds teistert, en waarvan alleen de burgers te lijden hebben .
   Ook mensen die zoals ik geinvesteerd hebben in schepen zijn de dupe van hun wangedrag ! Dit zal NIET ongestraft blijven..en een volksopstand zal zeker niet uitblijven! Zeker nu de politiek er openlijk blijk van geeft ze de hand boven het hoofd te houden, want vanuit hun oogpunt moet de bank te allen tijde gered worden dit te koste van de burger die totaal rechtenloos mag toekijken .

 4. Anoniem

  Consent Of The Governed = Toestemming Van De Regeerde

 5. Anoniem

  Het geheim van Oz > The Secret of Oz ( by Mr Bill Still )

 6. peter

  Zeer duidelijke uitleg van het systeem. Met ook de reden waarom de politiek liever niets verandert: https://www.youtube.com/watch?v=iFDe5kUUyT0

  Wat mij betreft onbegrijpelijk dat deze film sinds oct 2013 nog maar ruim 3 miljoen keer bekeken is. Kijk en geef door.

 7. anoniem

  Het Verborgen Geheim Van Geld

  Money vs Currency – Hidden Secrets Of Money Ep 1 – Mike Maloney

  http://www.youtube.com/watch?v=DyV0OfU3-FU

  Seven Stages Of Empire – Hidden Secrets Of Money Ep 2 – Mike Maloney

  http://www.youtube.com/watch?v=EdSq5H7awi8

  Death Of The Dollar – Hidden Secrets Of Money Ep 3 – Mike Maloney

  http://www.youtube.com/watch?v=y-IemeM-Ado

  Hidden Secrets of Money, The Biggest Scam In The History Of Mankind episode 4

  http://www.youtube.com/watch?v=iFDe5kUUyT0

  When Money Is Corrupted – Hidden Secrets Of Money Ep 5 – Mike Maloney

  http://www.youtube.com/watch?v=OQWMd_NPSBA

  End Of USA Dominance Nails In The Dollar Standard’s Coffin

 8. Mariët Frigge

  Okay, het geld bestaat niet, wat ik leen om een huis te kopen.
  Maar hoe wordt de verkoper dan betaald?
  Wordt het bij hem/haar ook zomaar op de rekening bijgeschreven?
  Wat als je het wilt opnemen?

  • Tilasmi

   Marriët Frigge,
   Het geld komt idd uit het niets op het moment dat een hypotheek wordt aangegaan en komt op de rekening van de verkoper te staan. Hij kan dit girale geld opnemen, waarbij hij briefgeld in handen krijgt. 94% van al het geld is digitaal. Daarom zou een bank omvallen als iedereen zijn geld van de bank zou willen afnemen. Het geld bestaat niet in briefgeld, alleen digitaal…

 9. ANONIEM

  Administrator van de webpagina de ommekeer kunt u alleen de laatste regel in mijn eerste reactie met de titel Geld Creatie Uit Het Niets, een laatste waarschuwing uit het verleden, bedoeld voor de wereld bevolking. weg halen die hieronder is aangegeven met aanhaling s tekens, deze hoort er immers niet onder te staan, want deze is afkomstig van mij zelf,en niet van de stichting ons geld. bij voorbaat dank voor uw medewerking en u geweldige verrichte werk

  (( Met optimisme, namens De Verleiders, en Stichting Ons Geld, Luuk de Waal Malefijt ))

 10. ANONIEM

  ( GELD CREATIE UIT HET NIETS, VOOR DE EERSTE KEER BESPROKEN IN 170 JAAR IN DE UK )

 11. De tweede link werkt niet correct.
  Download de dagvaarding van de SNS over rente over geld uit het niets gemaakt deelII

  verwijst naar http://ommekeer-nederland.nl/documents/dagvaarding-sns-rente-geld-niets-gemaakt.pdfhttp://

  Dit moet zijn: http://ommekeer-nederland.nl/documents/dagvaarding-sns-rente-geld-niets-gemaakt.pdf

 12. (((( Geld Creatie Uit Het Niets )))), een laatste waarschuwing uit het verleden, bedoeld voor de wereld bevolking !!!

  Cyclus van macht, inhaligheid, propaganda, controle van de publieke geest, het creëren van een illusie van echte democratie en grote broer continu op je lip > een Audioboek van George Orwell 1984, een toekomst voorspelling ?

  1984 by George Orwell > Oorlog is vrede ? Onwetendheid is kracht ? Vrijheid is slavernij ?

  http://www.youtube.com/watch?v=auwRj4Yru-E

  Het zelf uit eigen beweging ongeldig laten verklaren door de voorzitter van een stem bureau van je eigen stem biljet word angstvallig tijdens de landelijke gehouden verkiezingen op Provinciale Staten, politieke partijen en waterschappen bewust weggelaten voor de kiezer, en niet gepromote ? Deze ( optie 5 ) is een nieuwe optie voor de Nederlandse kiezer, en tevens een gat in de Nederlandse wet, die beter uitpakt voor de kiezers tijdens de landelijke gehouden verkiezingen op Provinciale Staten, politieke partijen en waterschappen.

  George Orwell laatste waarschuwing ( 1984 ) Of de parodie / toekomst voorspelling uit komt blijft de grote vraag ?

  http://www.youtube.com/watch?v=JXm5hklbBsA

  Het zelf ongeldig te laten maken van je eigen stem biljet door de voorzitter van een stem bureau word soms door landelijke stem bureau s geweigerd tijdens de Nederlandse landelijke gehouden verkiezingen op Provinciale Staten, politieke partijen en waterschappen, ter wel de kiezer daar wel het volste recht toe heeft hier zelf over te mogen beslissen. Het stem bureau hoort zich immers onpartijdig op te stellen naar de kiezer toe, indien dit wel gebeurd, en het stem bureau gaat bepalen wat je wel of niet met je stem biljet mag doen, valt dit voor de kiezer onder de catalogi aantasting van de Nederlandse grondrechten, en is dat meer dan onbegrijpelijk te noemen. Het dient dan ook wettelijk vast te worden gesteld bij de kiesraad en landelijke stem bureau s om je eigen stem biljet ten alle tijden ongeldig te laten verklaren bij de voorzitter van een willekeurige stem bureau indien je niet meer wil stemmen op geen enkele politieke partij. Momenteel is optie 5 nog niet in het leven geroepen en bestaat er nog geen ( optie 5 ) bij het stembureau s, maar dient het buiten gebruik laten stellen van je stem biljet alleen indien je als kiezer een verkeerde stem hebt uitgebracht, zie ( optie 4 ) De nieuwe ( optie 5 ) is voor de kiezer een gat in de Nederlandse wet ? Elk stembureau in Nederland heeft een stempel met daarop het woord ( buiten gebruik ) gedrukt. Deze wordt momenteel gebruikt in ( Optie 4 ) Bij ( optie 5 ) ga je zelf naar het stembureau om dan je eigen stem biljet bij de voorzitter wettelijk ongeldig te laten verklaren En dien je namens je zelf het stem biljet met bijvoorbeeld een de tekst te ondertekend dat je stem biljet niet meer namens jou mag worden gebruikt door het stembureau, Provinciale Staten, politieke partijen en waterschappen. De ander twee optie het blanco stemmen of het verscheuren van je eigen stem biljet is en blijft voor meerdere Nederlanders een zeer grijs gebied waarbij het bij meerdere kiezers geheel niet duidelijk is wat er dan gaat gebeuren met je stem biljet. Te wel ( optie 5 ) juridische en wettelijk gezien beter uit de bus komt voor de kiezer dan ( optie 4 ) De onduidelijkheden worden dan ook beter weg genomen bij de kiezer. Ook word het ongeldig verklaren van je stem biljet angstvallig door landelijke stem bureau s en kiesraad weggelaten en niet gepromote. Het vermoedelijk bestaat dan ook dat dit gebeurd door eigen belangen, om zo veel mogelijk stemmen te kunnen vergaren voor politieke partijen, maar dit is strijdig met de grondrechten van een kiezers ter wel de kiezers ten alle tijden het recht heeft om over deze nieuwe informatie te kunnen beschikken.

  George Orwell draait in zijn graf, Main Stream Media, Oorlog is vrede, Onwetendheid is kracht, Vrijheid is slavernij?

  http://www.youtube.com/watch?v=rOygpfEl7nE

  Landelijk ( bekende ) optie s

  ( Optie 1 ) = Zelf naar het stem bureau gaan, en een stem uitbrengen
  ( Optie 2 ) = Zelf naar het stem bureau gaan, en een Blanco stem uitbrengen
  ( Optie 3 ) = Niet naar het stem bureau gaan, verscheuren van eigen stem biljet, en in de Prullenmand
  ( Optie 4 ) = De buiten gebruik stempel van de landelijke stem bureau s was in eerste instantie gebruikt als de kiezer een vergissing had gemaakt bij het stemmen, en opnieuw een stem wil uitbrengen Om te ver komen dat een tweede stem in omloop werd gebracht bij het stem bureau wordt door de voorzitter van het stem bureau het eerste ingeleverde stem biljet buiten gebruik gesteld van de kiezer.

  (((( Geld creatie uit het niets )))) > Voor, en na de crisis : niets geleerd, niets vergeten

  http://www.youtube.com/watch?v=CMVkZyxcTEY

  ( Optie 5 ) = Is vrij nieuwe onbekende optie voor de kiezer, en tevens een gat in de Nederlandse wet, die veel beter uitpakt voor de kiezer en de twijfels van optie 2 en 3 weg zullen nemen. Deze optie wordt ook angstvallig door de landelijke stem bureau s en kiesraad weg gelaten voor de kiezer en niet gepromote tijdens de verkiezingen vanwege de landelijke wantrouwen die is ontstaan bij de Nederlandse bevolking in politiek partijen.

  http://www.youtube.com/watch?v=BtUMDtHSnHU

  ( Optie 5 )

  Door uit eigen beweging naar het stem bureau komen om je eigen stem biljet bij de voorzitter van een willekeurig stem bureau van eigen stad wettelijk ongeldig te laten maken door de voorzitter van het stem bureau met de al aanwezige stempel van het stembureau met de tekst ( buiten gebruik ) er op gedrukt Waardoor zo n stem biljet wettelijk ongeldig wordt verklaard door de kiezer. Een voorbeeld : De kiezer zal in je eigen geschreven tekst vermelde op het stem biljet dat je stem biljet ( namens hem of haar ) niet meer mag worden gebruikt door het stem bureau s, Provinciale Staten, politieke partijen en waterschappen, en ongeldig is verklaard om hier nog enige rechten aan te kunnen ontlenen.

  De Ommekeer > http://ommekeer-nederland.nl/sns-bank-gedagvaard-klant-wil-rente-over-geld-uit-het-niets-terug/#

  Advocaat Paul van de Waarsenburg dagvaard de SNS bank over de (((( Geld Creatie Uit Het Niets )))), daar wordt extreem hoge rente over gerekend. De klant wil zijn geld terug.

  http://www.youtube.com/watch?v=2I3uY_b0KqI

  In 2014 voor de eerste keer in Engeland parlement in 170 jaar besprekingen over ((( Geld Creatie Uit Het Niets )))

  http://www.youtube.com/watch?v=EBSlSUIT-KM

  (((( Ons Geld )))) > http://onsgeld.nu/external-videos/het-grote-geld-is-aan-de-macht-en-daar-moeten-we-tegen-in-opstand-komen-george-van-houts-bij-dwdd/

  Op Facebook > http://www.facebook.com/burgerinitiatiefonsgeld?fref=nf en http://www.billstill.com/

  http://www.youtube.com/watch?v=o1WBhKWJjAk#t=37

  http://www.youtube.com/watch?v=2TMcGb3bW-k&feature=youtu.be

  http://www.youtube.com/watch?v=ZlhFU1o-ixE

  (((( Geld creatie uit het niets )))) > Voor, en na de crisis : niets geleerd, niets vergeten

  http://www.youtube.com/watch?v=i2yFQtblxiA

  Maak een eind aan de crisis, ontneem banken het privilege om geld te mogen maken uit het niets. Help mee het systeem te veranderen.

  Ons visie = Vrijheid, Gelijkheid en Soevereiniteit

  Burgerinitiatief ( Ons Geld ) voert campagne, en zet druk op de politiek om geld creatie onder publiek bestuur te plaatsen. We willen staats geld dat vrij is van ( schuld en rente ), en een einde aan geld dat gecreëerd wordt door banken. Democratie en vrijheid zullen nooit volledig gerealiseerd zijn zolang we niet de macht over geld creatie in handen hebben. Een publiek geld systeem maakt het mogelijk publieke en private schulden drastisch te verminderen en daarmee onze vrijheid te vergroten.

  Dankzij uw handtekening gaat het mogelijk worden dat Nederland weer voorspoed zal kennen.

  Vergeet echter niet : 40.000 is niet het einde. De politiek dient te voelen dat geld schepping nu dan eindelijk serieus genomen moet worden. Er zijn dus zoveel mogelijk handtekeningen nodig; ver boven de wettelijke eis van 40.000. Als u het burgerinitiatief verder kunt verspreiden zal onze toekomstige maatschappij u eeuwig dankbaar zijn.

  De ( Amerikaanse versie ) van gelegaliseerde ( diefstal ) en ( slavernij )

  http://www.youtube.com/watch?v=iFDe5kUUyT0

  Het burgerinitiatief ( Ons Geld ) van De Verleiders heeft zijn eerste doel bereikt :

  het behalen van 40.000 handtekeningen. De teller staat inmiddels op 111.853 We gaan natuurlijk door ! Hoe meer handtekeningen er zijn des te beter het is. Tenslotte komt elke handtekening van iemand die hiermee aan wil geven dat ( hij ) of ( zij ) wil dat het anders moet. Deel de onder aangegeven web – link zo veel mogelijk met meerdere mensen als u kunt, zodat meerdere op de hoogte worden gebracht van het burgerinitiatief :

  Op 21 april 2015 bieden we het initiatief aan in Den Haag !

  Bedankt voor het tekenen van het burgerinitiatief !

  Bedankt voor uw inzet, en op naar een betere toekomst van ons allemaal !

  Geld Creatie Uit Het Niets > http://burgerinitiatiefonsgeld.nu en http://burgerinitiatiefonsgeld.nu/context

  De Toren Van Basel ( BIS ) Bank > http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-bis-bank-de-as-van-het-geld/comment-page-2/

  Met optimisme, namens De Verleiders, en Stichting Ons Geld, Luuk de Waal Malefijt.

 13. Rene Vries

  Allereerst is het van belang dat iedereen het verschil gaat zien tussen geld en bankgeld, ook wel fiatgeld genoemd. Bankgeld is het equivalent van monopolygeld. Het vertegenwoordigt geen enkele waarde! Geld werd vele jaren geleden gebruikt en de waarde van geld was direct gekoppeld aan goud, of zilver. Wanneer je een bankbilet had van $20, dan was dat biljet bij de bank inwisselbaar voor goudmunt met dezelfde waarde. Dit was commodity money. Dat is allang niet meer het geval.

  Geld wordt tegenwoordig met een druk op de knop en slimme afpersings- en uitbuitings-contracten door banken en overheden uit het niets gecreeerd en het is dan ook aan niets, dat ook maar enige waarde vertegenwoordigt, gekoppeld. Nu hebben we ineens te maken met fiatgeld, of bankgeld, of monopolygeld…! Geef het maar een naam, het maakt niets uit. Fiatgeld onleent zijn waarde aan niets meer of minder dan het vertrouwen dat de politiek en financiele wereld eraan toekennen. Het in NIET meer inwisselbaar tegen goud, of zilver. Als wij gewone mensen hier ook maar iets van willen gaan begrijpen dan moeten we starten met het maken van onderscheid tussen geld (money) en bankgeld (currency). Er moet een verschil zijn tussen echt geld en valsgeld, toch?

  Het valsmunterssyteem dat ongeveer een eeuw geleden door commerciele banken in samenwerking met de politiek is opgezet, is uitgekookt en erg goed in onze samenlevingen verweven en gecamoufleerd. Jammer voor de banken dat er nu internet is en informatie snel en wereldwijd gedeeld kan worden! Nu gaat hun pyramidespel worden geopenbaard en moet het wel stoppen!

  Wanneer wij geld van de banken lenen, is dat ongeveer hetzelfde als geld lenen van de maffia! Alleen gaat het hier nu niet om de welbekende illegale maffia van jaren geleden, maar nu gaat het om de verfijnde en gelegaliseerde maffia in de vorm van overheden en banken. De overheden en banken zetten met dit valse geld een soort van pyramide spel op, dat hen tot in lengte van jaren van enorme winsten voorziet. Dat wil zeggen, totdat de volken het spel in de gaten krijgen, er massaal tegen in opstand komen en het pyramidespel zal instorten! Dat moment is nu wereldwijd bijna berijkt.

  Banken, met als mede-uitvoerders van het bankaire misdaadspel, onze overheden, hebben een paar middelen om dit spel in stand te houden en iedereen te blijven uitmelken en droogbloeden. Onderschat het woord “droogbloeden” niet. Dat is het letterlijke resultaat van het wereldwijde monetaire “beleid”. Droogbloeden is het woord dat als inflatie gelezen kan worden! De belangrijkste elementen in hun spel, naast het vrijblijvend kunnen printen van al het geld dat ze maar nodig hebben, zijn inflatie en deflatie en wat “fractional reserve lending” wordt genoemd.

  De eerste stap is het ongelimiteerd kunnen printen van al currency (bankgeld) wat ze maar nodig hebben. Daarna gaat het “geld” via obligaties (bonds) e.d. de wereld in, creeert nieuwe handel en winsten voor de banken en ontstaat er voor de banken de mogelijkheid van “fractional reserve lending”. Tijdens dit proces wordt er opnieuw geld uit het niets gecreeerd, elke keer wanneer iemand van ons geld van de “bank” leent. Dit hele pyramidespel is gebaseerd op en bestaat alleen maar bij de gratie van voortdurende nieuwe schulden. Zonder dat er voortdurend nieuwe schulden worden aangegaan, kan dit criminele spel dat iedereen uitbuit niet bestaan. Wanneer wij dus vervolgens rente betalen, betalen we rente over geld dat niet bestaat en nooit bestaan heeft, maar dat we op basis van onze eigen kosten, bij het aangaan van weer een lening, voor de bank creeren. Bankgeld dus. Of monopolygeld! Currency!

  Al die creatie van nieuw currency veroorzaakt een groeiend teveel van deze currency. Alles waarvan er teveel aanwezig is, verliest aan waarde. De enige reden waarom diamant zoveel waard is, is dat misdadigers als De Beers hun kluizen volstampen met diamanten en zodoende voorkomen dat al hun diamanten de markten zouden overspoelen. De waarde van uw diamant zou dan nog maar een schijntje zijn van de huidige “waarde”.

  Nu hebben we dus ineens ook nog te maken met waardeverlies in de vorm van inflatie! Omdat ons “geld” ineens minder waard is geworden, omdat we er met elkaar teveel van creeren, hebben we ineens niet meer genoeg aan 1 baan, maar moeten we 2, of 3, misschien wel 4 banen hebben in 1 familie om financieel het hoofd boven water te kunnen houden! Nu blijven de prijzen van alles wat we moeten en willen kopen ook nog eens stijgen!

  Uiteindelijk ontkomen we er niet meer aan dat we weer meer geld moeten lenen. Dit is het moment waarop de banken andermaal nieuw currency creeren, met als gevolg weer meer inflatie! De banken hebben iedereen bij de kloten! Om onze levensstandaarden in stand te houden, ontkomen we er niet aan dat we met elkaar onszelf blijven verarmen en de banken blijven verrijken. De overheden werken hier in een moordtempo aan mee! Iedere 3 maand bijvoorbeeld, dreigt de Amerikaanse overheid weer failliet te gaan! Technisch is deze bende criminelen natuurlijk allang failliet, maar het spel wordt gewoon kunstmatig op poten gehouden, door steeds maar weer opnieuw triljoenen dollars bij te printen. Dit zou in vroeger tijden niet hebben gekund! De waarde van de dollar was immers gekoppeld aan goud en je kunt niet zomaar even 100000 kilo aan goud bijprinten! Dit kan alleen maar dankzij het feit dat fiatgeld nergens meer aan gekoppeld is. Overheden kunnen nu net zoveel “geld” printen als ze bereid zijn in de “samenlevingen” te pompen en als nodig is om het beoogde percentage aan inflatie te creeren. Dus telkens wanneer de Amerikaanse overheid weer een keer “gered” wordt (iedere 3 maanden) gaat de waarde van alles weer omlaag en wordt de onbetaalbare schuld, nog onbetaalbaarder!

  Iedere politicus die nog durft te stellen dat bij of zij een betere wereld aan onze kinderen wil nalaten vedient de diagnose mental dillusional, of waanzinnig, en dient in een instituut te worden opgesloten. De Amerikaans dollar is tegenwoordig nog maar 2 dollarcent waard. In het tempo waarin de hele wereld momenteel steeds maar weer opnieuw meer valsgeld print, zal het niet lang meer duren voordat de waarde 0.00001 dollarcent is. Het printen van een biljet kost meer dan dat het biljet aan fiat”waarde” vertegenwoordigt. Hoe lang gaan we dit nog volhouden denkt u? In Japan en Europa gebeurt hetzelfde. Als het systeem van inflatie niet onder zijn eigen gewicht instort, dan gaat het wel instorten door de op handen zijn deflatie! There’s no way out!

 14. Gerda

  Het is nu mode, Na een bang- maak offensief , om zo snel mogelijk de, meestal te hoge, hypotheek af te lossen. De banken lachen zich rot ! Ik heb een aflossingsvrije hypotheek. Ze zoeken het maar uit. ! Ik betaal een redelijke rente ( 3,5 ) en staat voor 5 jaar vast. Iedereen zou moeten dreigen zijn huis in brand te steken zodat er geen onderpand meer is voor de bank. Maar ja we zijn ( en blijven ) te netjes !

  • Christian Kok

   Inderdaad stop elke hypotheekaflossing, want je hebt al teveel betaald ! waarom nog je huis afbetalen met echt geld, wat banken hebben gecreëerd uit het niets !
   Banken lachen iid zich rot om deze ongefundeerde angst van huizenbezitters!
   Laat je niet verder inpakken door de bank, maar kom in verzet..sluit je aan bij http://www.stopderestschuld.nl

 15. Harry Dillema

  Het geld is niet naar de hypotheeknemer gegaan, maar naar de verkoper van het huis. En die houdt wat winst over. En de economie is weer een beetje gegroeid. Banken creëren geen geld, ze creëren schuld. En je krijgt als hypotheeknemer geen geld, je gaat een terugbetaalverplichting van een woekerlening aan. Bijna je hele leven lang. Een ware onderwerping. De economie is het spel van de duivel en banken zijn zijn financiële bloedzuigers die mensen tot slaaf maken dmv creatie van schuld en aftappen van rente. Voor dat beetje winst van die verkoper en de torenhoge winst van deze financiële vampiers mag jij je leven lang werken. En iedereen rent zich kapot om het monster te voeden. En noemt zich rationeel en atheist.

 16. JOEPIEJEE

  Van de ene kant speculeren de banken zich in het rond met het spaargeld op de beleggingsmarkt, waarom kan dan de klant of spaarder geen rendement van hebben?

 17. Susan van Doren

  Hoi!
  Hoe kan ik in contact komen met de heer Paul van de Waarsenburg, ik ben het zoooo met hem.eens en ik heb een vraag aan hem.
  Groet Susan

  • Nu werkt de tweede downloadlink niet (page not found).

   Download de dagvaarding van de SNS over rente over geld uit het niets gemaakt deel II

 18. Paul

  Zoals het in de hieronder staande zaak is gegaan, zo is het NIET gegaan in de zaak van min cliënt tegen SNS/BLG.

  Rechtsoverweging Rechtbank Amsterdam (2011) in een zaak die boze bankspaarders tegen ING hadden aangespannen: “De gemiddelde consument heeft op basis van de toegezonden Handleiding en de Voorwaarden Toprekening over voldoende informatie over de aard en omvang van de te vergoeden rente kunnen beschikken om een geïnformeerd besluit te nemen al dan niet op de Toprekening te gaan sparen. Daarbij is van belang dat van de gemiddelde consument mag worden verwacht dat hij kennis neemt van de aan hem verstrekte informatie. Dit tezamen genomen met de omstandigheid dat het de spaarders na ontvangst van de Handleiding en de Voorwaarden geheel vrij stond binnen 14 dagen de overeenkomst te ontbinden en het hen ook overigens steeds geheel vrij stond hun geld niet op de Toprekening te storten dan wel daar weer van af te halen, leidt tot de slotsom dat door ING/postbank geen essentiële informatie is weggelaten of verborgen gehouden, waardoor de spaarders een besluit over een overeenkomst hebben genomen of hebben kunnen nemen dat zij anders niet hadden genomen.”; http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBAMS%3A2011%3ABQ6506

 19. Paul

  Beste Tilasmi Frigge, het draait vooral ook om de perceptie van de consument (cliënt) die er vanuit ging dat bij een dalende marktrente (bijv. Euriborrente) minder hypotheekrente hoeft te betalen. Echter, het tegendeel bleek waar te zijn. Zulks klemt te meet omdat cliënt nimmer door SNS en haar rechtsvoorganger BLG is geïnformeerd over het feit dat in zijn hypotheekrente tal van (risico-)opslagen worden/zijn verwerkt die door SNS/BLG naar eigen goeddunken kunnen worden aangepast. Daarover – verwerking daarvan – is helemaal niets terug te vinden in de door SNS/BLG bij de hypotheek(leen)overeenkomst gevoegde stukken. Kortom, voor en na het aangaan van de hypotheek(leen)overeenkomst is cliënt gedesinformeerd door SNS/BLG.

  Let maar op, SNS/BLG zal wel betogen: wij hebben met geen woord gerept over marktrente, of marktrente is een semantisch begrip. Dat kan dan wel zo zijn volgens SNS/BLG, maar dan zal SNS/BLG wel moeten uitleggen waarom zij cliënt heeft gedesinformeerd over de door hem te betalen kwartaalvariabele rente die steeg, in plaats van daalde, terwijl de Euriborrente zakte EN terwijl cliënt ook nooit – op geen enkele manier – is geïnformeerd over in door BLG/SNS in rekening gebrachte (risico-)opslagen bovenop de door haar bij hem in rekening gebrachte hypotheekrente EN bovenop de vaste risico-opslag van 0,2%.

  Aldus heeft SNS/BLG cliënt te allen tijde essentiële informatie – (risico-)opslagen bovenop marktrente en vaste risico-opslag van 0,2% – onthouden, waardoor cliënt – de consument, een leek – de mogelijkheid had om een weloverwogen beslissing te nemen ten tijde van en na het sluiten van de hypotheek(leen)overeenkomst.

  Zie hieronder en dat is wat mijn cliënt ook bedoelt!

  (1) http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/06/28/kamerbrief-over-transparante-rentetarieven-hypotheken/kamerbrief-over-transparante-rentetarieven-hypotheken.pdf

  (2) http://www.hypotheekrente.nl/nieuws/560/Onderzoek_naar_variabele_hypotheekrente_door_AFM.html

 20. Paul

  Nijmegen, 18 maart 2015

  Beste Tilasmi,

  Inmiddels heb ik, na het nodige zoekwerk, in de zaak van mijn cliënt tegen SNS Bank N.V., de “digitale hand” weten te leggen op de hypotheekvoorwaarden (uit 2003) van haar rechtsvoorganger, BLG Hypotheekbank N.V. (zie: http://vanedeass.nl/wp-content/files/301.pdf). Inmiddels is BLG Hypotheekbank N.V. opgegaan in SNS Bank N.V., vandaar dat mijn cliënt SNS Bank N.V. heeft gedagvaard.

  Zoals je weet heeft mijn cliënt in 2004 met BLG Hypotheekbank N.V. een leencontract gesloten, met bijhorende hypotheek, in verband met de aankoop van eengezinswoning.

  Hoewel mijn cliënt destijds – in 2004 – noch van SNS Bank N.V., noch van BLG Hypotheekbank N.V., noch van iemand anders de hiervoor gememoreerde hypotheekvoorwaarden heeft ontvangen, brengen deze absoluut geen wijziging aan in het door mijn cliënt jegens SNS Bank N.V. ingenomen standpunt in de lopende rechtszaak.

  In jip-en-janneketaal luidt het standpunt van mijn cliënt: beste SNS Bank , destijds – in 2004 – hebben wij schriftelijk met elkaar afgesproken dat ik u een kwartaalvariabele hypotheekrente(vergoeding) zal betalen, waarvan de hoogte elk kwartaal wordt bepaald op basis van de alsdan voor u als bank geldende marktrente. U, SNS Bank, heeft zich structureel niet aan die afspraak gehouden, want u stelde de mij in rekening gebrachte hypotheekrente telkens niet vast op de basis van de elk kwartaal voor u geldende marktrente, een buiten uw macht liggende, niet door u te manipuleren rente, waar bovenop u niet zelf, naar eigen goeddunken een opslag mag gooien, maar dat deed u wel. Dat druist in tegen de in 2004 door ons gemaakte afspraak. Aldus heeft u, SNS Bank, mij over een periode van meer dan 10 jaar veel te veel kwartaalvariabele hypotheekrente in rekening gebracht. Die te veel door mij betaalde hypotheekrente (€ 34.343,-) eis ik van u terug.

  Waarvan akte!

  Groetend,
  Paul

 21. Anoniem

  Nijmegen, 18 maart 2015

  Beste Tilasmi,

  Inmiddels heb ik, na het nodige zoekwerk, in de zaak van mijn cliënt tegen SNS Bank N.V., de “digitale hand” weten te leggen op de hypotheekvoorwaarden (uit 2003) van haar rechtsvoorganger, BLG Hypotheekbank N.V. (zie: http://vanedeass.nl/wp-content/files/301.pdf). Inmiddels is BLG Hypotheekbank N.V. opgegaan in SNS Bank N.V., vandaar dat mijn cliënt SNS Bank N.V. heeft gedagvaard.

  Zoals je weet heeft mijn cliënt in 2004 met BLG Hypotheekbank N.V. een leencontract gesloten, met bijhorende hypotheek, in verband met de aankoop van eengezinswoning.

  Hoewel mijn cliënt destijds – in 2004 – noch van SNS Bank N.V., noch van BLG Hypotheekbank N.V., noch van iemand anders de hiervoor gememoreerde hypotheekvoorwaarden heeft ontvangen, brengen deze absoluut geen wijziging aan in het door mijn cliënt jegens SNS Bank N.V. ingenomen standpunt in de lopende rechtszaak.

  In jip-en-janneketaal luidt het standpunt van mijn cliënt: beste SNS Bank , destijds – in 2004 – hebben wij schriftelijk met elkaar afgesproken dat ik u een kwartaalvariabele hypotheekrente(vergoeding) zal betalen, waarvan de hoogte elk kwartaal wordt bepaald op basis van de alsdan voor u als bank geldende marktrente. U, SNS Bank, heeft zich structureel niet aan die afspraak gehouden, want u stelde de mij in rekening gebrachte hypotheekrente telkens niet vast op de basis van de elk kwartaal voor u geldende marktrente, een buiten uw macht liggende, niet door te manipuleren rente, waar bovenop u niet zelf, naar eigen goeddunken een opslag kunt gooien, maar dat deed u wel. Dat druist in tegen de door ons gemaakte afspraak!

  Aldus heeft u, SNS Bank, mij over een periode van meer dan 10 jaar te veel kwartaalvariabele hypotheekrente in rekening gebracht. Die te veel door mij betaalde hypotheekrente (€ 34.343,-) eis ik van u terug.

  Waarvan akte!

  Groetend,
  Paul

 22. Henry Olthuis

  Eindelijk eens iemand die de moed heeft om de rollen om te draaien .
  Ik ben mede door AFAB en de SNS alles kwijtgeraakt , nadat ik samen met netwerk.tv
  meegewerkt heb aan een uitzending over deze problemen.
  Hierin gaven ze nota bene toe crimineel ze bezig te zijn , echter tot op de dag van vandaag hebben ze niks voor me gedaan .
  Daarom wens ik jullie in deze zaak ook heel veel wijsheid en kracht toe.

 23. Paul

  Crux van deze rechtszaak: SNS – gedaagde – heeft met cliënt – eiser – uitdrukkelijk (contractueel) afgesproken dat de door cliënt te betalen hypotheekrente elk kwartaal wordt vastgesteld op basis van de alsdan geldende MARKTrente.

  Echter, in artikel 6 van de door SNS gehanteerde algemene voorwaarden (bij het contract) staat dat SNS te allen tijde de rente kan wijzigen. Echter, dat staat haaks op voormelde tussen cliënt en SNS gemaakte afspraak: per kwartaal vaststelling van de hypotheekrente o.b.v. de alsdan geldende marktrente. Laten we wel wezen, het kan niet van tweeën één zijn. Kortom, SNS heeft een probleem, zeker nu er tussen SNS en cliënt ook geen discussie kan bestaan over het hetgeen waarom het in de onderhavige gerechtelijke procedure draait, namelijk de (markt)rente als tussen SNS en cliënt afgesproken referentie, aan welke referentie zowel cliënt als SNS zich blijvend dienen te conformeren en marktrente is echt wat anders dan eventueel, uitdrukkelijk NIET tussen partijen overeengekomen, door SNS gewenste en bewezen(!) aan cliënt in rekening gebrachte risicoopslagen e.d., hetgeen absoluut niet valt te kwalificeren als (markt)rente. Cliënt is daarover dan ook gevallen en eist geld – de te veel door hem betaalde hypotheekrente – van SNS terug.

 24. Christian Kok

  Niet alleen een gewaagde zet , maar ook een noodzakelijke zet om zo een geldhervormingsstelsel op gang te helpen ! Deze walgelijke geldwolverij moet teruggedraaid worden waarbij alle hypotheekhouders moeten worden gecompenseerd !
  Indirect zijn burgers en MKB hierdoor hard getroffen om nog maar te zwijgen over die zgn. rentederivaten waarmee ze bedrijven genadeloos de nek hebben omgedraaid !

 25. Danielle

  edit
  war = waar

  Dus u dient te lezen:
  “Waar kan ik de dagvaarding vinden ?”

 26. Danielle

  Beste redactie,

  misschien ging er iets fout, want ik zie geen dagvaarding, wat ik wel vind bij “Download de Dagvaarding SNS. Rente over geld uit het niets”, zijn de Producties bij de dagvaarding.

  War kan ik de dagvaarding vinden ?

  Dank.

 27. Jeroen

  Een deel is uitgeleend op basis van de inleg van spaarders, waarop door de bank een (enorme) hefboom is toegepast. Dat de bank niets (0 euro) had is imho dus niet helemaal correct.

  • Tilasmi

   Het eigen vermogen dat de bank gebruikt voor de hefboom wordt niet gebruikt voor leningen, sec voor onderpand van het geld uit het niets…

 28. Een gewaagde zet en ik ben benieuwd naar de uitspraak.
  De downloadlink naar het document van de dagvaarding werkt niet (page not found).

Leave a Comment