aangifte tegen staat ommekeer

Aangifte tegen staat der Nederlanden

Een kleine groep mensen heeft gewerkt aan een aangifte tegen de staat der Nederlanden. De aanklacht bestaat uit enkele tientalle onderdelen. Hieronder de lijst van aanklachten;

Hoogverraad, souvereiniteit overgeven (in slow-motion) aan een niet-democratische superstaat, samenspannen en onderdrukken bevolking, diefstal van Nederlandse burger, overdragen geldcreatie aan private banken.

Poging tot doodslag, toebrengen zwaar lichamelijk letsel, discrimineren werkelozen, onthouden basis behoefte van de zwakkeren in onze samenleving, invoeren dwangarbeid, het voeren en steunen van illegale oorlogen.

Opzettelijk open laten van grenzen voor toestroom vreemdelingen, opzettelijk laten oplopen van de staatsschuld, bewust kapot maken van de middenstand, er heeft een COUP D’ ETAT plaats gehad, het heimelijk werken voor de transnationale bedrijven.

Klasse justitie, steunen onrechtmatig koningschap, negeren kinder misbruik door koninklijke familie, het voeren van een NEP democratie.

De aangifte is hier te downloaden. Aantal downloads via deze site is 2.472

Iedereen kan hiermee naar het politie buro in zijn/haar woonplaats en aangifte doen. Voor een afspraak met de politie om aangifte te doen bel 0900-8844.

Je kan op deze site je aangifte nummer opgeven via dit contact formulier.

Kijk hier naar vervolg commentaar over de aangifte. 

Hieronder de tekst;

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

AANGIFTE TEGEN DE STAAT DER NEDERLANDEN

1. Hoogverraad, wegens het samenzweren van deze Regering en voorgaande Regeringen met Banken, Media, Multinationals, EU, EC.

2. Opzettelijk zonder democratische steun en tegen de wil van het volk, bevoegdheden over gedragen aan een niet gekozen ondemocratische instantie, die is opgericht door een op Nazi gestoelde ideologie in de persoon van WALTER HALLSTEIN : Vooraanstaande Nazi jurist -en hoofdarchitect van de ‘EU Brussel’.

3. Het samenspannen en onderdrukken van eigen bevolking op basis van een lidmaatschap van een criminele organisatie ( EU, VN, IMF, Bilderberggroep, NATO ) om een fascistische dictatuur te steunen tegen de wil van de bevolking,

4. Het onder valse voorwendselen aan de macht gekomen door deze huidige Regering Rutte II met een overvloed aan leugens, bedrog, manipulatie van overheden, Media en de Kerk tegen de bevolking.

http://www.niburu.nl/historische-rechtszaak-tegen-vaticaan-en-koningin-elizabeth/

http://www.niburu.nl/strafzaak-tegen-britse-kroon-en-vaticaan-hoe-nu-verder/

5. Het plegen van diefstal van de Nederlandse burger bij het invoeren van de Euro, met een waarde vermindering van 13% ten opzichte van de GULDEN per 1 januari 2002, het structureel onteigenen op illegale gronden van de Burgers middels CO2 heffingen, belastingen en accijnzen, met als doel bewust de ondergang van de Economie te bewerkstelligen en armoede te creëren. Artikel 310 Wetboek van strafrecht :

6. Het overdragen van GELD CREATIE aan een particuliere instelling die ook nog onterecht een onschendbaarheid geniet volgens de door de EU en onwettige ondemocratische instelling. Geld wordt gecreëerd uit het niets, hebben enkel de waarde die we samen afspreken, maar             ook hier wordt door het bijdrukken van geld uit het niets, de waarde van de bestaande             hoeveelheid mee ondermijnt, en volgens de inflatie de spaarders en rekening houders op een slimme manier onteigend. Deze instellingen kunnen niet aantonen dat de gelden die worden verstrekt 3 generaties in hun bezit zijn. Tevens hebben ze geen tegenwaarde die een aflossing rechtvaardigen. Zie link   van bijlage. https://www.youtube.com/watch?v=VhirLohgDRc&list=HL1403007864&index=6

7. Door het instemmen van onze Regering en op grote schaal verspreiding van zeer schadelijke Chemicaliën als Barium, Strontium, Aluminium en overige schadelijke Chemicaliën waarbij Poging tot doodslag ten laste gelegd wordt. Deze stoffen die door de Chemische- en Farma-industrie op grote schaal geproduceerd worden met een winstoogmerk en deze door de NATO stelselmatig over ons verspreid worden ( Chemtrails ) en eveneens vergiftiging van het drinkwater. http://worldtruth.tv/busted-pilot-forgets-to-turn-off-chemtrails-while-landing/

8. Het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ( Chemtrails ) door deze Farma en Chemische industrie. Ons ziek te maken en de leefomgeving opzettelijk zware schade toe brengen, aan oppervlaktewater en lucht, waardoor een ontzettende bodemvervuiling plaatsvindt.

9. Het discrimineren van een deel van de samenleving, (werklozen en bijstand ontvangers) door stigmatisering op valse gronden, die het gevolg zijn van genomen Regeringsbeleid met als doel de samenleving opzettelijk te destabiliseren en spanningen onder de bevolking aan te wakkeren.

10. Het onthouden van Basisbehoeften aan de sociaal zwakkeren, dit met ingang van 1 juli 2014 dus betreffende voedsel, kleding en woonruimte (ouderen bestelen van hun opgebouwde rechten) Waar zijn die 50,9 miljard euro’s van het Spaarfonds voor de AOW gebleven? Hier is wederom diefstal en machtsmisbruik gepleegd : http://www.sdnl.nl/kluun.htm

11. Het willen invoeren van dwangarbeid ( slavernij ) per 1 januari 2015. Dit door mensen die mede door de schuld van deze regering in deze positie terechtgekomen zijn, te verplichten werkzaamheden te verrichten, op basis van dwang met sancties als strafkorting op hun WWB uitkering.

12. Zonder toestemming van en zonder draagkracht onder de bevolking Soevereine staten onderdrukken middels oorlogvoering ( Balkan oorlogen, Syrië, Libië, onderdrukking in Oekraïne, Irak, Afghanistan ) dit alles om landen te destabiliseren en in de schulden te dwingen, waardoor grondstoffen van betreffende landen legaal gestolen kunnen worden door multinationals die binnen de EU voor deze wetgevingen lobbyen. :

13. Deze Regering verzaakt zijn plicht om Burgers die in een vreemde krijgsmacht deelnemen aan schending van de mensenrechten, door moordpartijen en overige barbarijen, het Nederlanderschap met bijbehorende rechten te ontnemen.

14. Het opzettelijk negeren van de toestroom asielzoekers. Het weigeren om de grenzen te sluiten voor personen die op valse gronden, onterecht en met hulp van de EU en Ontwikkelingssamenwerking, nu een massaal toestromen van andere culturen en Nederland overspoelen, om daarna weer door deze Regering een voorkeursbehandeling te geven aan de nieuwkomers. Dit op kosten van de Autochtone bevolking die een gelijke behandeling onthouden wordt.

15. Door de jaren van wanbeleid en zonder toestemming van de Nederlandse bevolking de staatsschuld laten oplopen in 14 jaar tijd met meer dan € 250 miljard tot een totaalbedrag van ca. € 454 miljard en we moeten nog garant staan voor € 620 ESM. Ik voel me gegijzeld door onze eigen regering:

http://www.nrcnext.nl/blog/2012/05/25/next-checkt-nederland-geeft-het-esm-een-blanco-cheque/

16. Het bewust kapot maken van de middenstand door het opleggen van lastenverzwaringen voor burgers ten voordele van de lastenverlichting van de Multinationals en uitbreiden van overheden, burgers op te zadelen met de gevolgen van deze wandaden.

17. Landverraad, door de staat op te heffen tegen de wens van de bevolking ( Grondwet referendum 2005, 63% tegenstemmen ) en deze met een verdrag van Lissabon alsnog aan ons opdringen als zijnde een voldongen feit. ( Door samenwerken met een totaal corrupte en niet transparante instelling als de EU )

18. Meewerken aan een ( Coup Détat ) staatsgreep tegen alle aangesloten lidstaten van de Europa, om de EU-dictatuur vanuit de EU door te drukken, met als doel een ongewenste onwettige Federale Europese Regering mogelijk te maken onder dwang van het monetaire systeem, industrie en Bankenunie, ondersteund door massale Media propaganda.

19. Het op grote schaal steunen door deze Regering van het commerciële belang van Multinationals en daarmee het schenden van mensenrechten, dit door het opdringen van GMO voedsel (genetisch gemanipuleerd), Farma industrie, Banken die geld scheppen uit het niets, door list en bedrog. Voorts het zich willen onderwerpen aan Verdragen van vreemde mogendheden als de EU met een niet-transparante onderhandeling over de TTIP, welke niet in ons belang is.

20. Belangenverstrengeling van STAAT, Banken, Koningshuis, Media en Industrie, om een fascistische dictatuur door te drukken en het creëren naar een onmenselijke samenleving, door het openlijk steunen van pedofilie en schenden van de rechten van de zwakkeren uit onze samenleving, met als doel om de massa te onderdrukken en uit te buiten, door machtsmisbruik.

21. Klasse justitie toe te passen, door ongelijke behandeling bij eerder genoemde feiten, waar aantoonbare feiten opzettelijk worden gebagatelliseerd of ontkend. Dit gefaciliteerd door het Feit, dat er geen zelf corrigerend -en controlerend orgaan in dit Landsbestuur is ingebouwd als een Constitutioneel Hof, die toetst of regeringsbesluiten voldoen aan de grondwet, daar de Eerste Kamer belanghebbende is vanuit de midden-, grootbedrijven en multinationals worden wetten niet op rechtmatigheid en onpartijdigheid getoetst.

22. Door het onrechtmatig opeisen van de erfenis van Koning Willem III, de huidige ‘Koninklijke familie’ wederom ten onrechte aanspraak maakt op het koningschap, aangezien deze ‘rechten’ zijn verspeeld bij het uitbreken van de Tweede Wereld oorlog in 1940 toen Wilhelmina Nederland in de steek heeft gelaten, waardoor Nederland onder Duits bestuur is komen te vallen. Hierdoor is de grondwet die nu wordt gehanteerd onwettig en vallen we ten gevolge van de handelingen van Koningin Wilhelmina, als een provincie onder Duitsland: zie link bijlage van de brief aan Maxima, die de hier benoemde feiten ondersteunen. http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-mei-2012-brief-aan-maxima-over-nederland-bestaat-niet.pdf

23. Op grond van gelijke behandeling in rechten en plichten verwijs ik tevens naar een aangifte van strafbare feiten gepleegd door de toenmalige Koningin Beatrix, Beatrix van Oranje- Nassau en haar familie gepleegd tezamen met minister Benk Korthals in Bangkok in het jaar 2000 (ontucht met een minderjarig kind op een openbare locatie die zichtbaar was vanaf de straat). Bron: zie diverse linken met onderbouwde feiten. http://maudoortwijn.files.wordpress.com/2013/11/brief-artikel-12-procedure- mo-nov-23-2013-hoofd.pdf

http://maudoortwijn.wordpress.com/2014/06/13/artikel-12-procedure-bericht-ontvangen-leest-u-zelf-het-dossier-nog-eens/

http://rondehuis.blogspot.nl/

Was (is) er sprake van een grootschalig Koninklijk Pedofiel Netwerk in en rond “HET RONDE HUIS bij Nunspeet en begon hier de collaboratie met Nazi Duitsland? Oordeelt u zelf over de volgende intriges. (bron o.a. krant Nunspeet 1976)

24. Door het systematisch doden van pasgeborenen en jonge kinderen in Ierland door prominenten volgens de informatie die bekend gemaakt werd door Kevin Annett, via Youtube, geeft dit aanleiding tot een uitgebreid onderzoek door het OM en justitie, te verifiëren of personen als wijlen Prins Friso, Minister President Mark Rutte, investeerder Soros zich schuldig hebben gemaakt om op jonge weerloze kinderen te jagen voor eigen seksueel genot en opwinding, zie link met de aantijging. https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/extra-het-explosieve-artikel-over-elsevier-arendo-joustra-oltmans-en-friso-de-friso-brief-van-oltmans-het-demmink-commentaar-van-joustra

https://www.youtube.com/watch?v=VhirLohgDRc&list=HL1403007864&index=6

25. Voorgaande regeringen, evenals het huidige kabinet Rutte II, hebben door minachting van de Nederlandse burgers/kiezers gehandeld als een bezettingsmacht. Door keer op keer totaal de wil van het volk te negeren, ongeacht verkiezingsuitslagen, hen zodoende in een nep-democratie te hebben gelokt (denk EU-referendum, denk aan de onlangs gepropagandeerde ‘overwinningsuitslag’ van D66) . Het uiteindelijke doel is het Nederlandse volk stapje na stapje (bij het uitblijven van weerstand hier tegen!) te onderwerpen aan de Nazi dictatuur, die vanaf eind 30-er jaren als een min of meer ‘verborgen agenda’ de politieke richting heeft bepaald. Op de keeper beschouwd is deze ideologie (deze stamt zelfs van voor de Eerste Wereld Oorlog), nooit weggeweest. Als een smeulend vuurtje aanwezig, om dan eind dertiger jaren weer in volle hevigheid te ontvlammen. Diegenen (politici en anderzijds) die willens en wetens het huidige beleid steunen, maken zich schuldig aan hoogverraad, poging tot doodslag, het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, het bewust vernietigen van een gezonde leefomgeving en het dwingen tot slavernij, dit hand in hand gaand met het tolereren van machtsmisbruik.

Als Google je niet kan vinden, wie wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video


Persoonlijke motivatie tot het doen van aangiften.

 

Ik, ( voornamen en Naam ) wil hier kenbaar maken welke persoonlijke beperkingen en gevolgen ik ervaar door de in diverse punten van de aanklacht naar voren gebrachte feiten.

Door mij werd aan niemand het recht of toestemming gegeven tot het plegen van eerder genoemde feiten.

Verder maak ik me grote zorgen over de ontwikkelingen die ik de laatste tijd heb opgemerkt en heb sterk de indruk dat we stelmatig door de politiek opzettelijk naar deze situatie gemanoeuvreerd worden.

 

Ontwikkeling van Agenda 21

Het hoogtepunt in de geschiedenis van het programma, de tekst van Agenda 21, werd geopenbaard op de conferentie van de Verenigde Naties die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden. 179 overheden keurden het programma goed. De definitieve tekst was het resultaat van het opstellen, overleg en onderhandeling. Zie ook de onderstaande link die de werkelijke opzet van dit verdrag laten zien:

https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/artikel-120-als-zelfstandig-artikel-in-de-grondwet-betekent-dat-de-rechter-daaraan-niet-meer-mag-toetsen-en-misbruikt-wordt-voor-de-globale-genocide

Ook Nederland speelt hier een zeer belangrijke rol in, via deze regering en de monarchie.

In 2008 heeft de toenmalige Minister van Justitie en Veiligheid de grondwet aangepast met artikel 60 en artikel 120 waardoor de verantwoordelijke personen en instellingen niet door een rechter getoetst mogen worden, ook hier is sprake van landverraad tegen de eigen bevolking.

Berichten op de Georgia Guidestones

Op elke staande steen staat een bericht, op elke zijde in een afzonderlijke taal. Als men ‘tegen de klok’ vanaf het noorden om de constructie wandelt is dit de volgorde waarin men de talen aantreft: Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch, Klassiek Chinees en Russisch. De Verenigde Naties zorgden voor verschillende vertalingen.

1. Handhaaf de menselijke bevolking onder de 500 miljoen zielen in permanente balans met de natuur.

2. Leid wijselijk de voorplanting – verbeter bekwaamheid en diversiteit.

3. Verenig de mensheid met een moderne nieuwe taal.

4. Regel hartstocht – geloof – traditie – en alle dingen met getemperde redelijkheid.

5. Bescherm mensen en naties met eerlijke wetten en correcte rechtszitting.

6. Laat alle naties hun interne geschillen regelen met externe disputen in een wereldrechtbank.

7. Vermijd bekrompen wetten en nutteloze ambtenaren.

8. Breng persoonlijke rechten met sociale plichten in evenwicht.

9. Prijs waarheid – schoonheid – liefde door het streven naar oneindige harmonie.

10. Wees geen kanker op de aarde – Laat ruimte voor de natuur – Laat ruimte voor de natuur.

De door de Nazi’s en kartelvorming van Politiek, Multinationals, Banken en het Vaticaan heeft men het streven nooit opgegeven om een ‘wereld regering’ te vormen. Dit is herhaaldelijk door diverse politici uitgesproken als zijnde de Nieuwe Wereld Orde (NWO benoemd door diverse presidenten uit het verleden) en het streven van de EU om deze mede ten uitvoer te brengen).

Zie de volgende punten van mijn conclusie:

1. Het bevolkingsaantal op aarde drastisch wil verminderen,

2. De milieutheorie wil promoten,

3. Een wereldoverheid wil oprichten,

4. Een nieuwe spiritualiteit wil bevorderen.

5. GOD (Goud, Olie en Drugs, zijn de pijlers van de NWO New World Order)

http://www.klokkenluideronline.is/2014/06/miljoenen-doden-moeten-economie-redden/

Gezien het intellectueel vermogen van deze regering die ver onder de maat is van wat je van een regering verwachten mag, spreek ik dan ook de hoop uit dat in de toekomst een psychisch onderzoek wordt gedaan, voordat een persoon in deze politiek plaats kan nemen, de toets criteria zouden in mijn beleving moeten zijn: testen op integriteit, IQ, EQ en sociale evenwichtigheid.

Omdat we toekomstige corruptie moeten voorkomen, voorbeelden hiervan zijn het Fyra-drama, en nu de F-35 JFS : http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/06/shots_fired_shots_fired.html

Ik neem het de Politiek, Banken, Media en de Koning uiterst kwalijk, dat men bewust aanstuurt op een totale Chaos en stel ze aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende gevolgen.

Ik wens geen Oorlog met welke soevereine staat dan ook om de belangen van deze Elite te dienen.

Door al deze bewust veroorzaakte spanningen voel ik mij beperkt in mijn vrijheid om een leven te kunnen leiden dat ik zou willen leven, ik ben gedwongen tot een slaafs bestaan om deze zelf benoemde Elite te dienen.

Mijn talent wordt onderdrukt om me verder te ontwikkelen op creatief, emotioneel, spiritueel en financieel vlak.

Ik ben de overtuiging toegedaan, dat we bewust ziek gemaakt worden door het streven van de NWO ons te vergiftigen met alle middelen en het GMO-voedsel, de Monsanto rommel.

Daar er op zo een breed front de aanval is ingezet onder valse voorwendselen van de politiek op de bevolking ervaar ik diverse klachten:

Financieel totaal geplunderd en buitengesloten om een waardig bestaan te kunnen hebben.

Psychische klachten die voortkomen door deze uitzichtloze situatie.

Lichamelijke klachten door een leven lang dienen van dit corrupte systeem.

Sociaal buitengesloten daar ik geen middelen heb om me sociaal verder te kunnen ontwikkelen.

Ik wil gebruik maken op het recht van schade verhaal vanaf de datum van aangifte voor ieder genoemd strafbaar feit per gebeurtenis voor een bedrag van € 50.000,00 per keer.

Tevens is het mij bij wet verboden om een criminele organisatie te steunen, waardoor ik geen belasting kan en mag betalen om deze criminele activiteiten verder te steunen.

Ik verwacht, dat er door de politie wordt ingegrepen, gevolg gevend aan Artikel 93 WB SR

 

Artikel. 12 WB SV

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sv/12.html

1. Wordt een strafbaar feit niet vervolgd, de vervolging niet voortgezet, of vindt de vervolging plaats door het uitvaardigen van een strafbeschikking, dan kan de rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk beklag doen bij het gerechtshof, binnen het rechtsgebied waarvan de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging is genomen, dan wel de strafbeschikking is uitgevaardigd. Indien de beslissing is genomen door een officier van justitie bij het landelijk parket of bij het functioneel parket, is het gerechtshof te ?s-Gravenhage bevoegd.

2. Onder rechtstreeks belanghebbende wordt mede verstaan een rechtspersoon die krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een belang behartigt dat door de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging rechtstreeks wordt getroffen.

Aanvullende informatie:

http://topinfopost.com/2014/06/17/royals-killing-children-for-fun-hunting-parties

http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Vatican_Council

https://wikispooks.com/ISGP/index.html

https://wikispooks.com/ISGP/dutroux/Belgian_X_dossiers_of_the_Dutroux_affair.htm

https://wikispooks.com/ISGP/dutroux/Belgian_X_dossiers_the_accused.htm

https://wikispooks.com/ISGP/dutroux/Belgian_X_dossiers_investigators.htm

https://wikispooks.com/ISGP/dutroux/Belgian_X_dossiers_alleged_assassinations.htm

https://wikispooks.com/ISGP/dutroux/Belgian_X_dossiers_victims_and_witnesses.htm

 

Speciaal dank aan Rob Brekel, Gea Gibson en Tilasmi Frigge.

 

hier te downloaden.

 

Vrije mens over de aanklacht tegen de staat

 

Socrates - De Ommekeer

 

ShanTVision Webdesign - Marketing - SEO - Photoshop en fotografie - video

60 Comments

 1. johanna janssen

  Ik merk dat er hier toch ettelijke personen zijn die negatief reageren op de oproep om hoe dan ook actie te ondernemen tegen de criminelen van de Staat . Als er angst aan ten grondslag ligt is dat best begrijpelijk en om aan deze twijfel een einde te maken is het nodig om ons te VERENIGEN ! Dat wij Iets moeten doen is duidelijk, maar dan met ons velen. Wij mogen NIET opgeven, wij moeten blijven doordrammen op alle mogelijke manieren moeten wij ons zelf helpen. Wij mogen elkaar niet in de steek laten !

 2. Mandana

  Wie eist moet bewijzen en de meeste van de aanklachten kan men geen bewijslast weerleggen ook al weten wij dat het allemaal waar is. Men kan beter alleen dingen opnoemen wat men met zen allen kan getuigen en bewijzen dan pas staan we sterk. Tevens Nederland wordt al sinds 1945 illegaal bestuurd.

 3. Andre

  Procederen tegen diegenen die de wetten maken heeft geen zin, het zou mijns inziens beter zijn om als volk enkele zoals Demmink op te gaan halen en te verhoren eventueel onder druk, en dan deze uitkomsten op het internet gaan plaatsen. Ik ben niet voor geweld maar andere mogelijkheden zijn volgens mij uit geput. Neem nu een demonstratie je moet een vergunning aanvragen de elite zegt ga daar maar staan roeptoeteren en ze lachen je in de kop uit. Met 15 Nederlanders die de boel echt willen veranderen door dat tuig uit huis te halen en te verhoren bereik je veel meer dan met rechtszaken en honderden demonstraties. Pakken op eigen terrein das de enige oplossing die we nu nog hebben.

 4. HH

  Alle tekst kan verwijderd worden van deze internet pagina, er is maar 1 manier om deze onderdrukking van de Nederlandse overheid voorgoed te stoppen.

  Met 5 miljoen Nederlanders branden we alles plat wat met overheid te maken heeft. Hiervoor maken we uiteraard eerst afspraken hoe we het zelf gaan aanpakken.

 5. HET_SYSTEEM

  Succes gewenst.

  Maar zal de politieke trekpop de keuze tussen liquidatie, ook op de familie, moeten afwegen tegen het hotel van de romanisten, de gevangenis?

  Politie is ingesteld door de katholieke Adel van Europa, politie is het seculiere instrument van de inquisitie. Het gevaar voor de lieden die aangifte doen is groter dan dat van de misdadigers wiens misdaden ter onthulling worden gebracht.

  Goed artikel, maar enkele bronnen zijn zijn niet geverifieerd.
  De ISGP bronnen zijn betrouwbaar, maar de verhalen van het ronde huis kunnen evengoed een verzinsel zijn.

  De wetten en monarchie hier zijn ingesteld door Napoleon Bonaparte, die ons land veroverde dankzij een hekelschrift tegen de Prins van Oranje enige jaren eerder.
  Het pamflet toegeschreven aan Baron Capelle tot aan den Pol.

  De aangiftes tegen Joris Demmink hebben ook niet tot arrestatie geleid.
  Ook aangiftes die ik deed als slachtoffer van misdaden verdwenen in de prullenbak.

  Politie vangt geen boeven, het zijn de huurlingen van de boeven aan de top.
  Het systeem baseert zich op propaganda, en een artikel dat de Prins van Oranje aan valt, zoals Baron Capelle tot aan den Pol dat deed, zo’n auteur kan niet door de propaganda heen kijken.
  Dat is jammer, want het artikel veel werk.

  Hier, de adviseur van Napoleon Bonaparte.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Joseph_Sieyès
  “he was among the instigators of the coup d’état of 18 Brumaire (9 November), which brought Napoleon Bonaparte to power. Despite Sieyès’ embrace of Enlightenment thinking, he was ordained to the priesthood in 1773.”
  Misschien dat dit help de propaganda te doorbreken.
  De Nederlandstalige pagina bevat helaas niet de bovenbeschreven informatie.

  Ook het Huis van Oranje gelooft slappe propaganda.
  De anti-joodse sentimenten zijn onterecht, maar anti-papistische sentimenten zijn terecht. Zowel Napoleon als Hitler zijn door Katholieke Priesters aan de macht gebracht, terwijl de pedofilie onder Katholieke priesters, bescherming daar van door de Bisschoppen, over de gehele wereld bekend is.

 6. Ter aanvulling Traktaat van Wassenaar

  De gerechtigden van traktaat van Wassenaar heeft betrekking op 341.000 Indische Nederlanders die het voormalige Indie uit zijn gejaagd en hebben moeten vluchten. De republiek Indonesie heeft 689 miljoen betaald aan het ministerie van Bert Koenders.
  Thans beloopt het bedrag dat al 51 jaren op de rekening staat van betreffende Ministerie in de 5 miljard.

  De Nederlandse staat wordt ook gedagvaardigd door Jakarta advocaten namens de 10,000 die reeds hebben getekend.

  De president van Indonesie is inmiddels op de hoogte !

  https://petities.nl/petitions/uitbetalen-op-basis-van-traktaat-van-wassenaar-1966?locale=nl

 7. Uitbetalen op basis van Traktaat van Wassenaar 1966
  5740 ondertekeningen
  Het Traktaat van Wassenaar is in 1966 ondertekend door de regeringen van Nederland en Indonesië. Doel: De Indonesische regering betaalt aan Nederland het bedrag van 689 miljoen gulden ter genoegdoening aan de Nederlandse staatburgers, die huis, have en goed in Indonesië moesten achterlaten ten tijde van de repatriëring tussen 1947 en 1965. De Nederlandse regering heeft dit echter nooit aan de rechthebbenden uitbetaald.
  De Stichting Petities.nl doet alleen de techniek voor deze petitie en heeft geen inhoudelijke betrokkenheid. Vragen over deze petitie richt u dan ook aan Ferry Schwab, de petitionaris van deze petitie.
  Petitie

  Wij
  De Nederlands-Indische gemeenschap en allen die zich hiermee verwant voelen of zijn,

  constateren
  Dat de Nederlandse Staat de afspraken, vastgelegd in het Traktaat van Wassenaar in 1966, al 50 jaar lang niet is nagekomen en de Nederlandse staatsburgers van Indische afkomst nimmer schadeloos heeft gesteld voor verlies van bezittingen, banktegoeden, enz. als gevolg van oorlogshandelingen tijdens de Japanse bezetting, de Bersiap en de politionele acties; en de gevolgen Linggarjati.

  en verzoeken
  Dat de Nederlandse regering in navolging van de “Indische kwestie” de Nederlands-Indische gemeenschap recht doet door de afspraken volgens het Traktaat van Wassenaar ten uitvoer te leggen, dan wel onderhandelingen opent met het Advocaten Team in Jakarta en het Actie Comité TvW-66, welk team door laatstgenoemde in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd, met de intentie over te gaan tot stappen die leiden tot een bevredigende oplossing voor alle rechthebbenden.

 8. Hanan el Mourabet

  Waar kan ik beginnen?

 9. shish-kebab

  Als een regering niet functioneerd zoals het hoort dan moet deze afgezet worden

 10. Ben ik helemaal eens met dit inititief. Heb zelf ook al veel onderzocht wat ik als fraude/insidejob heb gewaarmerkt: titanic, oranjehuis, moord op de kennedy,s, dood van diana, 9 sept, moord op pim fortuyn, de hel monitaire/financiele wereld, vrije energie, gewichtloos vervoer, etc. Ook ik ben bereid lid te worden om aan deze waanzin een einde te maken als dat kan. We worden sinds mensenheugenis voorgelogen en behandeld als slaven. Terwijl de rockefellers, morgens, de zgn, “grote jongens”. Als maar rijker worden. Het rente schandaal is daar heel erg debet aan. Bob dammann

 11. Gerda Kinkel

  Deze regering moet wegwezen, Rutte liegt net als zijn mede collega’s.
  Ze bakken er niets van.
  En ze hebben trouwens geen meerderheid meer in de kamer en mogen daarom niets meer regelen.

  • VVD en PvdA hebben samen nog steeds 76 zetels, en daarmee een (krappe) meerderheid. De uitslag van de wekelijkse opiniepeiling van Maurice de Hond is géén verkiezingsuitslag, de samenstelling van de Tweede Kamer verandert niet met elke opiniepeiling, die verandert pas na de eerstvolgende verkiezingen.

  • Meerderheid of niet. Politiek is maar een spel met trekpoppen die niets te zeggen hebben. Nederland volgt Amerika trouw en zij weer Israël (zeg liever palastina maar helaas landje pik zoals altijd met extreem geweld tegen onschuldige burgers).

   Illuminati, bilderbergers, jezuïeten, andere geheime clubjes hebben het voor het zeggen en politiek hier is afleiding om je de illusie geven dat je vrijheid en keuze hebt.

   2016 nu rare shit wat er allemaal gebeurd. Expres oorlog voeren en chaos creëren. Verdeel en heers werkt weer goed, net als de vele valse vlag operaties (helaas meestal met echte slachtoffers) goede voorbeelden zijn de 9/11 complot en misschien de grootste van Nederland over de MH17. Totaal geen onderzoek gedaan, belabberd verslag met geen duidelijkheid voor nabestaanden.

   Probleem – totale chaos creëren rondom de hele wereld door o.a. isis e.d. creatie van de cia.
   Reactie – bevolking totale paniek, roept en schreeuwt voor oplossing.
   Oplossing – lul verhaal om een wereld regering, chip in je reet voor zogenaamde veiligheid en welkom in de nwo van cashless society.

   Denk dat preppen niet zo slecht idee is, misschien voedsel drinken filters e.d. voor in huis beetje voorbereiding voor als de schappen leeg zijn van uw supermarkt.

   Mocht het op een wonderbaarlijke manier toch goed komen met ons, dan weet je tenminste wat er te wachten staat mocht dit weer voorkomen. Het is historisch al vaker gebeurd en nu wederom de herhaling, het leven word onmogelijk gemaakt door een paar en het moet een keer voor altijd klaar zijn. Ik heb nog een beetje hoop over, ondanks alle slechte berichten en de straffen die ik ook heb moeten ondergaan zonder dat je er iets tegen kunt doen.

   Ik lees in vele comments dat er veel mensen gelukkig bewust zijn en beste is ook dit te delen met andere mensen, ook al verklaren ze je voor gek.

   Nogmaals ik geloof niet in dit soort aangiftes, want daarmee verneuk je jezelf. Kzou zeggen preppen en informatie delen. Als iemand het niet wilt horen fuckit even pauze en naar de volgende.

   Mijn excuus voor de lange tekst en waarschijnlijk heel wat spelfouten, maar allen veel sterkte en succes toegewenst. Wij zullen overwinnen!

 12. Peter

  Wat is vergeten is een aanklacht tegen het ministerie van volksgezondheid, voor het toelaten van kwikimplantaten als tandvullingen in kinderen, zwangere vrouwen en volwassenen.

 13. el ser humano soberano

  euhm … aangifte tegen de Staat der Nederlanden
  aangifte kan alleen gedaan worden tegen een juridische entiteit binnen een juridisch systeem, dus als er gesproken wordt van een aangifte tegen de juridische entiteit genaamd ‘Staat der Nederlanden’, dan zou dat moeten in het land waar ingeschreven staat als juridische entiteit (of bij het internationaal gerechtshof ofzo) … de ‘Staat der Nederlanden’ staat via de SEC in Washington DC ingeschreven, dus dan zou je daar aangifte kunnen doen ipv hier bij de politie
  of in London City … wat weer eigenaar is van Washington DC
  of bij de Paus, want het Vaticaan is eigenaar van London City

  tjah en ach … denk je dat aangiftes gaan werken tegen degenen die het systeem beheren?
  of wordt het tijd om een andere manier te vinden om de misdadigers een halt toe te roepen?

  zolang je stemt en je identificeert met de natuurlijk persoon (paspoort, id-kaart, rijbewijs, bsn, etc) dan heb je de strijd bij voorbaat al verloren! en heeft aangifte doen sowieso geen zin meer … hoe kan een slaaf namelijk aangifte doen tegen z’n meester???

 14. blabla

  Politie , Politici en de gerechtelijke macht zijn de hoeders van t grootkapitaal en de plukkers en onderdrukkers van t volk ..ze behoren allen toe aan het schandknaapjuhs en pijpbekkies gilde dat ja knikt bukt en likt bij de kinderneukende rituele bloed en mensenvlees offeraars…

 15. vergeet niet een kopie van de aangifte of naar ons of aan De Ommekeer te geven !!

  Zodat wij een gezamenlijke aangifte kunnen doen !!

  liefs Occupy politiek !

 16. Alain Bos

  Heeft de persoon die zegt dat je deze aangifte bij het Europese Gerechtshof moet doen niet gelijk ? OI is de eerste stap dit procesverbaal ??

  • Het heeft ook weinig zin aangifte te doen tegen de ‘Staat” … want wie is de Staat? Kun je die straffen? Gevangen zetten? Neen. Je moet specifiek aangifte doen tegen personen die in hun hoedanigheid – met autoriteit van hun positie in de Staat die zij misbruikt hebben – aangifte doen, zodat zij worden vervolgd en gestraft worden voor hun misdaden tegen de mensheid/ volk van Nederland en eventueel uit eigen zak schade dienen te betalen.

   Je moet niet bij de duivel te biecht gaan – hun maten in zwarte jurken – mede-hoeren met hen van de Joodse geldduivels die de centrale banken controleren/ het volk beroven van geld dmv ESM en andere duivelse constructies die het volk van Nederland beroven, zodat de hele criminele Joden-maffia vervold wordt.

   Dan dien je daarbij wel te beseffen dat Joden nimmer in de gevangenis belanden – de hoeren van de Staat etc. zijn zo omgekocht dat ze nimmer Joden vervolgen! Als dit niet zo is, corrigeer me, en geef voorbeelden van Joden in de gevangenis.

   Voorts wordt ons land geregeerd door zo’n enorme hoerenbende die zijn omgekocht door Joden die de macht bezitten in ons land dmv de Nederlandse bank/ ECB? Fed etc. dat Israeli’s nimmer een VISA hoeven aanvragen voor Nederland. Burgers van de hen omringende landen zijn daartoe wel verplicht. Deze discriminatie is ook een misdaad van onze overheid! Israeli’s kunnen zo Nederland in en uit en door (overigens is de beveiliging van Schiphol een Israelisch bedrijf – dat zijn allemaal misdaden van hun hoeren die ons land regeren waarvoor zij de doodstraf verdienen!) – en er is bij Schiphol een wapendepot van waar uit de Mossad aanslagen plegen in Europa/ wapens vervoeren naar de hele wereld – dat kan allemaal omdat ons land niet deugt, maar door hoeren van de Joden / Israhel wordt geregeerd.

   Ëén troost: Binnenkort zijn wij van deze duivelsjong verlost wanneer God hen door Zijn engelen verzamelt en in het eeuwige vuur werpt. Matth. 13: 24-50; Openb. 21:8

  • Josephine Hoenjet

   Beste ‘Dutch Lion’ Frans,
   Laat ons asjeblieft niet in fascisme terechtkomen: de oorzaak van de ellende ligt op heel andere plaatsen, maar ook direct onder onze neuzen.
   Het heeft niets met joodse- islamitische of andere overtuigingen te maken, en laat ons elkaar asjeblieft mensen blijven.
   De werkelijke veroorzakers zijn de Bilderburgers (waaronder -als oprichter Bernard- het NL koningshuis). Informeer u astublieft eerst zorgvuldig en uitvoerig voordat er fascistische uitspraken worden gedaan, want dat is net de bedoeling: haat onder de mensen kweken.

  • el ser humano soberano

   de joden doen weinig fout in deze (net zo min als ieder ander die slaafs meeloopt) … het probleem betreft dan eerder de zionisten die het jodendom gekaapt hebben om zo hun eigen agenda na te streven, maar ja dan kun je net zo goed de jezuïeten ernaast zetten aangezien die hetzelfde met het christendom gedaan hebben etc etc

   dus als je je pijlen richt … doe het dan wel in de juiste richting!

   alleen … wie zonder blaam is werpe de eerste steen staat me dan bij :p

 17. Aangifte doen en andere administratieve exercities hebben geen enkele zin omdat ze geen pijn doen. Dat tuig moet PIJN worden gedaan. Dan schijten ze in hun broek en panties en geven heel snel toe… Kijk maar hoe ze moslims in de gat kruipen!

  De vraag is daarom: “HOE KUNNEN WIJ DAT TUIG ECHT PIJN DOEN?!” De meeste Nederlanders zijn ‘beschaafd’ en ‘gezagsgetrouw’ – zo zijn wij opgevoed… en het is niet in onze aard een ander pijn te doen, maar altijd een pijnloze (maar in feite doen wij onszelf miljarden-pijn die worden steeds van ons geroofd..en wij blaffen hooguit…en kosten wat uit… haalt niets uit..) ‘poldermodel’ oplossing te zoeken. Dat werkt dus niet.

  Ga dus na: “Wat kan ik doen om dat tuig pijn te doen?” Ik vraag God naderhand wel om vergeving… Hij heeft tenslotte veel te lang gewacht met actie…omdat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is… maar ik zit wel midden in deze stront…en dat vindt Hij blijkbaar hardstikke leerzaam..of zo…

 18. Josephine Hoenjet

  Volgens mij is ‘de regering’ alleen maar een ‘stro-pop/man’ die naar de pijpen van het koningshuis/Beatrix/Bilderbergers danst. Tegen heel goede ‘vergoedingen’, of chantage. Dit is decennia geleden al gepland en langzaam ingevoerd, zodat het niet al teveel opviel. Nu gaan we naar ‘het einde’ toe (lees anders het boek ‘De komst van de transitie’ van Robin Ruiters eens, en de puzzelstukken maken een compleet beeld zichtbaar.

 19. Sabine Neuteboom

  Wat is dit voor een vaag klupje? Er zijn een hoop punten die terecht opgenoemd worden, maar er zit duidelijk geen brede, humanitaire visie achter. Het komt erg onprofessioneel op me over, met neo- fascistische opvattingen over vreemdelingen en asielzoekers die onze welvaart komen stelen. Als je er zo over denkt, dan snap je niet waar het echte gevaar zit en waar het kapitalisme mee bezig is. Eigenlijk doe je dan alleen maar mee aan de verdeel en heers strategie.
  Ik doe niet mee. Al ben ik het er mee eens dat dit land corrupt is, niet democratisch en mensenrechten structureel schendt.

  • Nederlanders zijn angsthazen, laf, berekenend, onbetrouwbaar (je kunt er niet van op aan… when the going gets tough…the tough get going… is vast een gezegde vanwege Hollanders gemaakt! Kijk wat er gebeurd is met New Netherlands! En Brazilië! Daar hadden Hollanders het voor het zeggen..maar dat geld-tuig van de West Indische Companie lieten de soldaten vallen zodat een handjevol Portugezen hen gemakkelijk versloeg! Dus in plaats van Nederlands spreken de Brazilianen daarom Portugees. To hell met dit onbetrouwbaar tuig dat enkel snel winst wilz ien en anders .. ik houd maar op. Ik zou ze zelf om willen brengen… maar dat vindt God niet goed…en dan kom ik in problemen met Hem. Hij vindt dat Hij het Zelf moet doen… Maar Hij doet er wel een eeuwigheid over… zoveel tijd heb ik hier niet! )… Daarom nemen die hoeren van de Joodse bankiers die de Centrale Banken controleren en dirigeren omdat hun hoeren – onze regeringen en zwartjurken maffiosi etc – ons verraden hebben en er geen Hollander is die hen ophangt waar zij horen te eindigen – hoewel zij heel binnenkort eindigen in het eeuwige vuur (Matth. 13: 24-50; Openb. 21:8) ons nimmer serieus en sta je alleen als je wel actie neemt! Die laffe blaffers en kosters doen dat nimmer tegen de boeven.. dan staan ze met de staart tussen hun poten, maar tegen diegenen die hen wakker maken… ze blijven liever verder slapen…

   Kijk en als er dan mensen zijn die wel actie nemen, gebeurt het blijkbaar amateuristisch zodat het Europese Gerechtshof een zaak die gewonnen had moeten worden afdeed (zie SMCO mbt erfrecht en gelijkheidsbeginsel – https://www.collectiefonrecht.nl/ ) .

   Mijn intentie om aangifte te doen tegen dat tuig van de ECB wil ik niet zo knullig doen. Ik wil ook niet alleen staan. Dan kan ik beter op het strand gaan liggen 10 minuten lopen van waar ik woon. Nu nog koud, maar wel lekker zonnetje.

   Als er niets ondernomen, zo van “ach het heeft toch geen zin,” kun je je beter gelijk ophangen. Als je dat toch doet, ga dan eerst bij die criminelen langs en hang hen eerst op. Dan doe je nog wat goeds voor de Europese burger! Die je nooit vergeten zal.

 20. Aangifte tegen dat duivels tuig moet je natuurlijk niet bij de duvel zelf doen maar bij een Europees Hof of het Internationale Gerechtshof.

  • exmarineman

   Volgens mij is ons lidmaatschap van de EU al een geheel illegale en onwettig besluit/beslissing geweest. Op de 1e plaats is die hele overdracht van rechten en plichten en soevereiniteit aan de EU in strijd met het VN Handvest. Daarin staat dat geen enkele regering of mogendheid enige soevereiniteit of zelfbeschikkingsrecht kan en mag overdragen aan enige andere mogendheid of instituut zonder instemmning en goedkeuring van de bevolking. De bevolking moet eerst worden geraadpleegd alvorens iets van een overdracht kan plaatsvinden. Zo’n volksraadpleging heeft niet plaats gevonden ook al is er dan een raadgevend referendum gehouden over het Verdrag van Maastricht en de daarin opgenomen Grondwet. Dat advies is door de toenmalige Nederlandse regering Balkenende via het Verdrag van Lissabon terzijde geschoven. En je kunt ook zeggen dat het kabinet /regering zich niet aan de Grondwet heeft gehouden en de Koning niet corrigerend is opgetreden. Hoewel er elke 4 jaren parlementsverkiezingen voor de 2e kamer zijn zijn er geen verkiezingen voor een regering. Daarom kunnen die regeringen dan ook alleen maar besluiten nemen naar mijn mening waarvoor de kiezer zijnde het volk het parlement en de daaruit voortgekomen regering Mandaat heeft gegeven. Aangezien er wordt gekozen op basis van de partij en haar verkiezingsprogramma is dus die volksvertegenwoordiging alleen gemandateerd voor datgenen wat tijdens de verkiezingscampagnes besproken is en is opgenomen in de verkiezingsprogramma’s. Derhalve is er o.a. geen mandaat voor het garantiestelsel EMS, geld aan de Grieken geven, het akkoord met Turkije dat € 6,5 miljard per jaar kost, de invoering van de Euro en ga zo nog maar even door. Dan spelen op de achtergrond dus ook nog de Bilderbergers (ons koningshuis, Rothshilds, Kissinger enz enz) een geheime rol. Alle bijeenkomsten zijn geheim en degenen die de bijeenkomsten bezoeken zijn dus niet “democratisch” te controleren, zoals dus onze koning, Rutte, Pechold, Aboutaleb en Shan Dijksma (die de laatste keer in Dresden zijn geweest). M.a.w. er worden daar “opdrachten” gegeven aan deze mensen en die zijn niet in ons belang. Hoe kan de koning onze Grondwet handhaven als hij daar geheime afspraken maakt????? Uiteraard is er nog de NWO met Soros die bijvoorbeeld weer Merkel adviseert… Ook die “overdracht” van de pensioenen is een illegale en onwettelijke overeenkomst, de regering heeft daar geen mandaat voor en het is nimmer aan de kiezer of gewoon de pensioengerechtigden en deelnemers in de fondsen gevraagd….

 21. daan

  nou ik kan anders genoeg bewijs leveren over een corrupte staat hoor.
  ik word helemaal dood gegooid met echt onterechte rekeningen.
  door justitie door de rabo bank door een zorg instelling.
  de kpn en het cjib.

  en dan heb ik het over echt onterecht.
  rekeningen die ik 4 jaar geleden al heb betaald en dan 4 jaar later proberen ze het nog een keer .
  en zo heb ik nog wel meer dingen.

  tevens heb ik geen studie financiering gehad omdat ik 1 brief ni heb gelezen
  6 maanden 500 euro mis gelopen en vervolgens kon ik me jaarlijkse school geld
  aan die zelfde ibg beheer groep ni betalen. en kon ik dat later nog eens met 300% er boven op terug betalen

  echt dit land is ziek van papier

 22. persoonlijk denk ik dat we beter allemaal maar ziek thuis moeten blijven, geen auto pakken, niet meer tanken, vooral bij shell! ziekenfonds of/ belasting, weet ik veel, door de incasso,s heen breken, geld moet eigenlijk niet meer binnenstromen bij de BIS BANK, de bank van de allerrijkste op aarde die de touwtjes in handen hebben! een stil maar krachtig geluid/protest! betaal aan de notaris! die reserveert het voor, anders snijden we ons zelf in de vingers lijkt mij! wij betalen toch allemaal trouw onze rekeningen, frustrerend vind ik dit systeem, ik ben alleen maar goed voor mijn geld gevoel! maargoed wie dit heeft gemaakt respect, ik ga ermee aan de gang en deel m door…

 23. Heel de Politiek moet aangeklaagd worden behalve Geert Wilders
  zei behoren ons te beschermen en niet naar de afgrond te brengen
  zei zijn de Allochtonen aan het vertroetelen en gooien ouderen mensen die Nederland hebben opgebouwd op straat en plukken ze kaal zo ga je niet met burgers om

  • Anoniem

   Geert Wilders stemde voor TTIP dus voor genetisch gemanipuleerd voedsel….

 24. P

  Ik heb de aangifte gedaan en binnen 2 weken te horen gekregen dat er geen vervolging komt omdat het “algemeen belang” voor gaat.
  Wat nu toe doen?

 25. Marina

  Ik ben het er volledig mee eens om aangifte te gaan doen. Maar wat gaat er met de aangifte gebeuren…als ze op het politiebureau al de aangifte op willen nemen ?? precies die gaat direct de prullenbak in …wij hebben nog eenmaal niets in te brengen !

 26. jmblom

  Ik las net in een commentaar dat de politie het nog druk gaat krijgen met aangiften
  Ben gisteren naarmate het politie bureau geweest
  Nou ze willen geneens een aangifte opnemen
  Ik moest de Europese unie maar aanschrijven met een klacht en het bekrachtigen met handtekeningen
  Dit is opzicht al een goede reden om uit de EU te stappen want de kloof tussen burger en (staat) is veel te groot

 27. jmblom

  Laat de nieuwe regering eerst maar eens voor de Nederlandse burgers zorgen en opkomen
  Nieuwe regering omdat dat zooitje wat er nu zit alleen maar voor de allochtonen opkomt en eigen burgers
  Van rechten en geld bestelen
  Ze blijven maar door gaan om het eigen volk letterlijk en figuurlijk kapot te maken
  We hebben recht op ziekenzorg uitkering en een dak boven ons hoofd
  Zelf hebben zij top salarissen
  Een regeling van een gouden handdruk
  Maar zijn ook nog beledigd als iemand die terecht op een eerlijke manier zonder het eigen volk kapot te maken meer dan hun verdient
  Deze ego mensen moeten niet alleen weg getuurd worden maar ook opdraaien voor de kosten van het opruimen van de troep die hun veroorzaakt hebben
  Deze schoothondje’s moeten aan de ketting gelegen worden en gemuilkorfd zodat ze geen verdere schade aanrichten

 28. Kzou het wel willen doen, maar tis voor mij al teveel werk….. jajajajaja hoor mensen al denken, als je vrijheid wil moet je er ook iets voor doen.

  Klopt maar ik ga mezelf niet flink naaien. Als ik zoiets doe krijg ik gelijk gezeik en daar zit ik niet op te wachten, niets MOET!

  Dit soort dingen tjsa lijkt in het begin een goed idee, maar ook hier blijft niets van over.. Net als all die enquete’s etc om handtekeningen te vragen. Allemaal bs, omdat daar niets van komt.

  Dankzij de overheid ben ik heel negatief lopen denken over vele dingen. Soms ook heel kortaf, terwijl ik eigenlijk helemaal niet zo ben. Gaf altijd mezelf de schuld maar nu weet ik dat de schuld bij de teringleiers liggen die zichzelf “elite” noemen.

 29. Voorwaar een hilarisch werkje! Krom Nederlands, beschuldigingen die werkelijk nergens op slaan, en dat dan ook nog “onderbouwd” met linkjes naar sites als Niburu en Klokkenluideronline, sites die bekend staan om hun geraaskal en absurde complottheorieën.
  Je hebt niet eens een corrupte overheid nodig om zo’n aangifte richting de stapel ‘sepot’ te zien gaan; leg het aan een willekeurige advocaat voor en je zult zien dat er geen spaan heel blijft van wat in feite niets meer is dan rechtsextremistisch gebral.

  • johanna janssen

   Hier hebben wij er 1, die zeer achter loopt. Ziende blind en horende doof !

 30. linda

  Kan je ook per deel een aanklacht indienen of is het alles in 1?

 31. Wilma de Jong

  Respect!!!! Ik zal dit zeker gaan doen, want het wordt tijd, dat deze oplichters aan de kaak worden gesteld.

 32. Patricia

  Respect voor degene die dit heeft opgesteld.

  Toch wat vraagjes: hoe reageert de politie als je aangifte doet? En hoeveel aangiftes zijn er tot nog toe gedaan? Want met een handjevol aangiftes bereiken we niets, staan we voor gek. En dat is denk ik ook een reden waarom vele mensen niets doen.
  Zijn er “represailles” mogelijk? Is dat reeel gedacht? Immers, de politie hoort bij/is afhankelijk van dezelfde kliek oplichters. Stel dat ze alle aangiftes aangeven, krijgen we dadelijk extra controles op onzinnige zaken, extra aanslagen waartegen je dan weer moet ageren etc.
  Zit ik niet op te wachten maar niks doen ligt ook niet in mn aard dussss…. wat doen?

 33. peter van melis

  Nederland is helemaal naar de klote door een paar geldwolven die de burgers helemaal kapot maken.
  Het is een grote corupte zooi in de haag. En van mij mogen ze aan de hoogste boom komen hangen……en nu ben ik nog erg netjes. Vuile kloothommels.

 34. merlijn

  Ik ben klaar met degene die voortdurend roepen het heeft geen zin. Op dit moment lijkt het erop dat velen helaas zo denken. Als we niks doen veranderd er ook niets. Dus als je je er in kunt vinden doe dan mee

 35. Ivo Vergers

  Ik ga dit zsm doen!
  Heel goed opgesteld

 36. Welke zin heeft het om aangifte te doen van fraude en machtsmisbruik door de overheid? Geen, maar alleen wanneer het massaal gebeurt en de media de censuur van zich afwerpen en er aandacht aan geven. Want…..:

  De AOW-korting komt er stiekem aan! Zo komen we sterker uit de crisis die voorbij is. Stem VVD of PvdA en ga rustig slapen! Grappig dat niemand het aandurft om vragen te stellen over de grootste boekhoudfraude ooit. Stel je eens voor dat de tankstations aan de grens en truckers met vrachtwagen onderstaand bord zouden ophangen? Misschien komen er VRAGEN over of het waar is! Of hoe het geld terug te krijgen en daarmee de accijns terug te draaien !! Het begint met het stellen van vragen aan de politici en aan de ministeries van Financiën en Sociale Zaken. En anders niet……!!

  Wat een aardig volk zijn die Nederlanders toch! Het laat zich zonder morren bestelen van 50,9 miljard euro die bedoeld was om de grijze golf te financieren van de ouderen met AOW voor na 2025. Nu zal iedereen met AOW stevig moeten inleveren op de AOW-uitkering om de diefstal van 50,9 miljard euro te compenseren.

  Maar niemand klaagt! Geen burger, geen journalist, geen politicus, geen wethouder en klokkenluider. Een waar wonder van brainwashing. Ze worden door hun eigen overheid beroofd van 50,9 miljard uit hun eigen Spaarfonds voor de AOW voor wanneer de huidige generatie werkenden na 2025 met pensioen gaat.
  Meer weten? http://www.sdnl.nl/grappig-volk.htm

 37. Het lijkt mij dat eerder het politiebureau lichtelijk gek gaat worden met al die besodemieterde nederlanders die aangifte komen doen.

 38. alvorens deze of soortgelijke claims in te dienen is het misschien belangrijk eerst de overheid in een WOB verzoek te vragen of zij op enigerlei manier menen rechten te hebben op het menselijk DNA al dan niet gerelateerd aan de namen opgenomen in de GBA en het geboorteregister van de staat en/of kerk. Als dit positief wordt bevestigd dan bevestigen zij daarmee dat zij zich schuldig maken aan dwangmatige slavernij.
  Als dit negatief wordt beantwoord dan betekent dit dat zij geen donder hebben te zeggen over mensen van vlees en bloed maar dat zij enkel auteursrechten bezitten over de handelsnamen welke zij onder dwang aan ons hebben opgedrongen.
  Zij kunnen met deze handelsnamen doen wat ze willen echter zij kunnen geen mensen van vlees en bloed of DNA daaraan vwrbinden !

  • Jan

   Wow. officieel het meest zinnige comment dat ik hier lees, desondanks kan ik het niet helemaal contextueel plaatsen. je zegt alvorens, waarom dan volgens jou? wat heeft dat met de aangifte an sich te maken dan?

 39. Zekers een heel goed idee .
  Ik vind ook dat we er wat tegen moeten doen en alle kleine beetjes helpen ook dit .
  Ik heb er genoeg van van die zooi wat ze sproeien over onze hoofden .
  We hebben dit jaar zelfs geen zomer meer door dat gedoe .
  En egaal wie je aanspreek je krijg maar geen antwoord .

  wie en wat moet je aanspreken ze zijn allemaal mond dood

 40. Stefan

  Dit noem ik nou echt goed bedacht, de staat aanklagen met hun eigen bedachte kromme regeltjes. Toen ik 12 jaar oud was had ik al een hekel aan Amerikaanse overheid. Stelletje schijnheilige. Nu 12 jaar later, zie je gwoon dat de hele wereld regering niet te vertrouwen is. Respect voor degene die dit heeft opgesteld. Ik hoop dat dit daadwerkelijk wordt uitgevoerd, dan gaan ze echt keihard voor gaas!

 41. John

  Voor de mensen die bij zichzelf denken ” Dit heeft toch geen zin “.

  Als u het eens bent met het bovenstaande artikel maar u denkt bij uzelf “hier is toch geen beginnen aan”. Probeer het dan toch eens.
  Het is een kleine moeite en kan veelbelovend zijn!
  Met het “makke schaap mentaliteit” komen wij, inwoners van het ooit zo mooie Nederland, natuurlijk geen steek vooruit.

  Nederland telt 16.859.112 (25 juni 2014). Dit betekent dat U in de ruime meerderheid bent! Laat dit eens tot u doordringen. U als burger moet de overhand hebben, u als collectief zou moeten beslissen over wat er gebeurd in Nederland. Niet een klein selectief groepje herders, dat over de schapen beslist, humaan of niet, want dat is wat er nu gebeurd!

 42. yvonne hooghuis

  Respect voor diegene die dit opgesteld hebben.

 43. Deze regering heeft ONS land volledig kapot gemaakt.
  Mensen aan de bedelstaf gezet .
  En nog vele ellende gegeven.
  Deze regering moet oprotten.
  Konings huis heeft geen bestaans recht.
  Zieken moeten weer ziek mogen zijn en verzorging krijgen die ze nodig hebben.
  Het is de hoogste tijd ,doe dus aangifte tegen de Staat, die voor geen meter doet waar we op zouden moeten kunnen rekenen.
  We zijn het zat, meer dan zat

 44. sodis vita

  jammer, zo verschrikkelijk jammer, dat punt 14 ertussen staat zoals ze daar staat!
  wat u niet wilt dat u geschiedt doet dat ook een ander niet…dwz..gun die mensen dat dan…! en zet ze niet tegenover anderen, ons, maar zeg wel inderdaad dat n paar wel goed geholpen worden nog gelukkig, EN dat t met de rest dus ook moet gebeuren , zoals in andere punten staat..wij weten niet wat het is om OORLOG s slachtoffer te zijn..
  bovendien gaat veel meer geld naar de zgn 1% en bedrijfs subsidies etc dan naar hen of ons ..

 45. stop ze met alles waar ze mee bezig zijn die zakken vullers en blijf van onze pensioenen af daar hebben wij voor gewerkt al jaren lang er is maar 1 keer een goed kabinet geweest en dat was met vadertje DREES.

 46. Deze regering moet als de sodemieter wegwezen en Nederland moet uit de EU en baas in eigen huis blijven !

 47. henk kuup

  heb ik al gedaan hoop dat ze er wat mee doen ben bang van niet maar ik heb mij woord er aan gegeven wat ik er van vind

Leave a Comment